Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 στο Ανθηρό

 Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την  07-09-2018 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  07-09-2018  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.    2595  / 03-09-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Τσιβόλας Λάμπρος Δήμαρχος

 

Θέμα:  1ο

Εισήγηση για 8η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και αποδοχή πιστώσεων

Θέμα: 2ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για  σύνταξη  τριμηνιαίας εκθέσεως Β΄ τριμήνου 2018 για την εκτέλεση   του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2018.

Θέμα: 3ο

Έγκριση  των αριθ. 170 /2018 αποφάσεων Δημάρχου για την κατεπείγουσα εκτέλεση προμηθειών  σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφιο δ. Ν. 3852/2010».

Θέμα: 4ο

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συνοπτικού διαγωνισμού του οικονομικού φορέα    “ΞΕΝΟΦΩΝ  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  &  ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. (δ.τ.GEOENVIRO) για την εκπόνηση της μελέτης “Αποκατάσταση υδρομαστεύσεων έργων του Δήμου Αργιθέας”.

Θέμα: 5ο

Έγκριση πρακτικού  ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου “Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Τ.Κ. Κουμπουριανών”.

Θέμα: 6ο

Έγκριση πρακτικού ΙΙ ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  “Αποκατάσταση    ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αργιθέας”.

 

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

Κατσιάνης

Γεώργιος

2.

Παλαμάς

Γεώργιος

3.

Σέμπρος

Απόστολος

4.

Τουραλιάς

Νικόλαος

5.

Χασιώτης

Γεώργιος

6.

Μπαλατσούκας

Κων/νος

 

Σημείωση: Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας  των από τη συνεδρίαση, με μέριμνά τους, να ειδοποιήσουν εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη με την σειρά εκλογής των, όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αναπληρωματικά μέλη:

1.

Ζιώγας

Παναγιώτης

2.

Κωφός

Ιωάννης

3.

Στεργίου

Βασίλειος

4.

Ραμιώτης

Δημήτριος

5.

Σακελλάρης

Γεώργιος

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF