Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας την Τετάρτη 20 Απριλίου 2022 και ώρα 13:00

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, θα πραγματοποιηθεί  η 4η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργιθέας, την Τετάρτη  20-04-2022  και ώρα 13:00 μ.μ,  σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19) και την με αριθμ. πρωτ. ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 20354/2022 – COVID-19: Τα νέα μέτρα από 11 έως και 18 Απριλίου 2022,  εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  20-04-2022  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.      1168    / 15 – 04 – 2022  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 Θέμα:  1ο 4η  Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2022, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
    Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφαση περί  τροποποίησης πρ/σμού, αποδοχή  και κατανομή  συμπληρωματικής πίστωσης  2.650,00 €   και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών  δαπανών θέρμανσης  των Σχολείων έτους 2022 (Συμπληρωματική  Κατανομή).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γραμμένος Κων/νος
    Θέμα:  3ο Αποδοχή Εγκριτικής Απόφασης, Ορισμός Επιστημονικού Υπευθύνου και Ομάδας Έργου για την υλοποίηση του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κορλού Όλγα
        Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Α΄ τριμηνιαία  έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2022.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
        Θέμα:  5ο Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 30 ΜW στη θέση «Σπιτάκι» στη Δ.Ε. Αργιθέας και Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας, του Δήμου Αργιθέας, στην Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
 

       Θέμα:  6ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της Π.Ο.Α.Σ. για παραχώρηση αίθουσας του δημοτικού συμβουλίου
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ.   Παπαδήμας Ηλίας
     Θέμα:  7ο Διαπίστωση ανάγκης ονομασίας ανώνυμων οδών στο Δήμο Αργιθέας
Εισηγητής: Δήμαρχος κ.  Ανδρέας Στεργίου
     Θέμα:  8ο  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά  με άνοιγμα λογαριασμού για έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της «Πλατφόρμας Δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων» .
Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
     Θέμα:  9ο Απευθείας εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στον οικισμό Αετοχωρίου του Δήμου Αργιθίεας στην εταιρία ΟΤΕ Α.Ε. – COSMOTE
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
     Θέμα:  10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά  με τον καθορισμό  δικαιούχων  αποζημίωσης μελών  για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

 

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” και στην παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι:

«Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο.

Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

   Αποδεκτών:   Δήμαρχο: κ. Στεργίου Ανδρέα

                      ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                                     ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

          ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ                       ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ   

1 Πούλιος Χαράλαμπος Κωτής Γεώργιος –   Κοιν. Ανθηρού
2 Κωφός Στυλιανός Κίσσας Σωτήριος  – Κοιν. Πετρίλου
3 Γραμμένος Κωνσταντίνος Καμζέλης Βασίλειος – Κοιν.  Βραγκιανών
4 Κορλού Όλγα Γιαννακάκης  Χρήστος –  Κοιν.  Βλασίου
5 Τσιατσιάνης Ηλίας Λαμπέρης  Αθανάσιος – Κοιν.  Δροσάτου
6 Καμπούρης Δημήτριος Μανίκας Δημήτριος – Κοιν. Κουμπουριανών
7 Στεργιούλης Ιωάννης -Γεώργιος Καραμπίνης Λάμπρος – Κοιν.  Λεοντίτου
8 Σταμούλης Νικόλαος Παπαδόπουλος Κων/νος –Κοιν. Πετροχωρίου
9 Χασιώτης Γεώργιος Φλώτσιος Κωνσταντίνος – Κοιν.  Στεφανιάδας
10 Καναβός Βασίλειος Μαντζιούρας Χρήστος-Λουκάς –Κοιν. Φουντωτού
11 Κωφός Ιωάννης Μπίνας Παναγιώτης – Κοιν.  Αργιθέας
12 Μερεντίτης Κωνσταντίνος Καραχάλιος Δημήτριος – Κοιν.  Ελληνικών
13 Μπαμπάτσικος Ιωάννης Ρούπας Γεώργιος – Κοιν.  Θερινού
14 Σακελλάρης Γεώργιος Αναστασίου Στυλιανός – Κοιν.  Καλής Κώμης
15 Τσιβόλας Λάμπρος Σακαρίκος Παντελής – Κοιν.  Καρυάς
16 Καραγεώργος Αθανάσιος Θάνος Γεώργιος – Κοιν. Μεσοβουνίου
17     Πούπης Δημήτριος – Κοιν.  Πετρωτού
18     Παναγιώτου Ηλίας – Κοιν.  Αργυρίου
19     Φρύδας Νικόλαος – Κοιν. Καταφυλλίου
20     Νικολάου Παναγιώτης – Κοιν.  Μαράθου