Άρση απόφασης προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας στο οδικό τμήμα από Τ.Κ. Βλασίου έως Τ.Κ. Λεοντίτου

Αίρουμε την ανωτέρω (5) σχετική Απόφασή μας, που αφορά τη διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στο οδικό τμήμα από την Τ.Κ. Βλασίου έως την Τ.Κ. Λεοντίτου (συμβατική θέση 33 του οδικού τμήματος 2.1.3. στη χ.θ. 06+950,45), καθόσον σύμφωνα με την υπ’αρίθμ. (3) σχετική αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου της «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών, που προκλήθηκαν από την θεομηνία «DANIEL», στο ανωτέρω σημείο.
Το Αστυνομικό Τμήμα Μουζακίου, στο οποίο αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλείται για την επίδοση – δημοσίευσή της.

Καρδίτσα, 08 -12- 2023

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

blasi_leontito