Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας την Δευτέρα 24-5-2021

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε στην  6η τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex”   σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6- 11-2020 (ΦΕΚ 4899/6-11-2020 τ. Β’), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608/9-11-2020 (ΦΕΚ 4946/10-11-2020, τ. Β’), την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ.:78363/05.12.2020 (ΦΕΚ 5350/05.12.2020, τεύχος Β’) ,  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/12.3.2021  (ΦΕΚ 996/13.3.2021 τεύχος Β’), ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.20651/2-4-2021 (ΦΕΚ 1308/3-4-2021) και την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 29922/13-5-2021 (ΦΕΚ 1944/13-5-2021)

Σχετικές και οι εγκύκλιοι ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 40/20930/31-3-2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ. 22414/7-12-2020, εγκύκλιο 31/8-2-2021 ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ. 2343 και η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/154/οικ. 6020/5.4.2021  η οποία θα λάβει χώρα την  24/5/2021 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:30 μ.μ. , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                         ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  24-5-2021  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  1543 / 20-5- 2021  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Θέμα:  1ο 6η Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2021, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  5.330,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2021  ( Β΄ Κατανομή).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δήμου Αργιθέας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
 Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του κ. Κωφού Αλέξανδρο   για χορήγηση βεβαίωσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας
Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα της  κ. Παπάκου Γεωργία  για χορήγηση

βεβαίωσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας
 Θέμα:  6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα της  κ.  Τσίτουρα Λεωνίδα   για χορήγηση

βεβαίωσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας
 Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού ειδικότητας προσωπικού  για πρόσληψη ενός  (1) ατόμου με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ  για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους.
    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
 Θέμα:  8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση γνωμοδότησης για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εγκατάσταση του έργου « Μελέτη κατασκευή στεγάστρου  στη θέση  ΄΄ Σκάλα΄΄ Ανθηρού»,  της Περιφερειακής Ενότητας  Καρδίτσας, της  Περιφέρειας  Θεσσαλίας.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας
 Θέμα:  9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αργιθέας.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας
Θέμα:  10ο Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού  για τη διενέργεια πληρωμής  της πράξης 2020ΣΕ87100003 της ΣΑΕ 871  του έργου « Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Αργιθέας, Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας
Θέμα:  11ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά  με τον καθορισμό  δικαιούχων  αποζημίωσης μελών  για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
Θέμα:  12ο Αιτήσεις δημοτών – Φορέων.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

 

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” και στην παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι:

«Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο.

 

  Αποδεκτών:   Δήμαρχο: κ. Στεργίου Ανδρέα

                ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                                  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                       ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ                       ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ    

1 Πούλιος Χαράλαμπος Κωτής Γεώργιος –   Κοιν. Ανθηρού
2 Κωφός Στυλιανός Κίσσας Σωτήριος  – Κοιν. Πετρίλου
3 Γραμμένος Κωνσταντίνος Καμζέλης Βασίλειος – Κοιν.  Βραγκιανών
4 Κορλού Όλγα Γιαννακάκης  Χρήστος –  Κοιν.  Βλασίου
5 Τσιατσιάνης Ηλίας Λαμπέρης  Αθανάσιος – Κοιν.  Δροσάτου
6 Καμπούρης Δημήτριος Μανίκας Δημήτριος – Κοιν. Κουμπουριανών
7 Στεργιούλης Ιωάννης -Γεώργιος Καραμπίνης Λάμπρος – Κοιν.  Λεοντίτου
8 Σταμούλης Νικόλαος Παπαδόπουλος Κων/νος –Κοιν. Πετροχωρίου
9 Χασιώτης Γεώργιος Φλώτσιος Κωνσταντίνος – Κοιν.  Στεφανιάδας
10 Καναβός Βασίλειος Μαντζιούρας Χρήστος-Λουκάς –Κοιν. Φουντωτού
11 Κωφός Ιωάννης Μπίνας Παναγιώτης – Κοιν.  Αργιθέας
12 Μερεντίτης Κωνσταντίνος Καραχάλιος Δημήτριος – Κοιν.  Ελληνικών
13 Μπαμπάτσικος Ιωάννης Ρούπας Γεώργιος – Κοιν.  Θερινού
14 Σακελλάρης Γεώργιος Αναστασίου Στυλιανός – Κοιν.  Καλής Κώμης
15 Τσιβόλας Λάμπρος Σακαρίκος Παντελής – Κοιν.  Καρυάς
16 Καραγεώργος Αθανάσιος Θάνος Γεώργιος – Κοιν. Μεσοβουνίου
17 Πούπης Δημήτριος – Κοιν.  Πετρωτού
18 Παναγιώτου Ηλίας – Κοιν.  Αργυρίου
19 Φρύδας Νικόλαος – Κοιν. Καταφυλλίου
20 Νικολάου Παναγιώτης – Κοιν.  Μαράθου