Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας την Δευτέρα 24-5-2021

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  72  του Ν.3852/2010  σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex”, την 24η  Μαΐου  2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 π.μ.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) ορίζεται ότι:

«1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Επίσης σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922 (ΦΕΚ Β’ 1944 13-5-2021), «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή , 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00».

Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».  

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ   24 – 05 – 2021  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1539 / 20-05- 2021   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Εισήγηση για 6η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Δήμου οικονομικού έτους 2021.
Θέμα:  2ο Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοικτού  διαγωνισμού της προμήθειας :«Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση της πλατείας της Τ.Κ. Αργυρίου του Δήμου Αργιθέας».
Θέμα:  3ο Παράταση του χρόνου ισχύος των  οικονομικών  προσφορών  και των

Εγγυητικών συμμετοχής του  έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΕΛΩΟΥ (Α/Α Συστήματος

: 82902,1)» .

Θεμα 4ο Παράταση του χρόνου ισχύος των  οικονομικών  προσφορών  και των

εγγυητικών συμμετοχής του  έργου:: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ» .

Θεμα 5ο Παράταση του χρόνου ισχύος των  οικονομικών  προσφορών  και των

εγγυητικών συμμετοχής του  έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ» .

Θεμα 6ο Παράταση του χρόνου ισχύος των  οικονομικών  προσφορών του  έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΥ»  

Θεμα 7ο Προτεραιοποίηση έργων στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» από το

Δήμο Αργιθέας

Θεμα 8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη

έκτακτων αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας του Δήμου Αργιθέας

Θεμα 9ο Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο  για την  παραγραφή απαιτήσεων κατά

του Δήμου Αργιθέας

Θεμα 10ο Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ,Τ.Κ.ΚΑΡΥΑΣ»
Θεμα 11ο  Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ»
Θεμα 12ο Έγκριση διενέργειας προμήθειας  απορριμματοφόρου οχήματος, με ανοικτό

διαγωνισμό, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του

διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Θεμα 13ο Έγκριση διενέργειας προμήθειας, με ανοικτό διαγωνισμό, έγκριση τεχνικών

Προδιαγραφών και καθορισμό όρων του διαγωνισμού των προμηθειών:

1.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ-ΦΟΡΤΩΤΗ

2.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  4Χ4

3.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 4x4 με Ανοικτή

Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Θεμα 14ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού, έγκριση τεχνικών

Προδιαγραφών και καθορισμός όρων δημοπράτησης της  προμήθειας

«Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των

παιδικών χαρών του Δήμου Αργιθέας» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω

ΕΣΗΔΗΣ και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Θεμα 15ο Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών  και

καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»

και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού

Θεμα 16ο Έγκριση  τεχνικών προδιαγραφών ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΥΠΟΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΤ08 «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π.:19576/19-10-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ08 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

 

Θεμα 17ο Έγκριση όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης για την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας, σταθμού και εγκατάστασης σταθερής τηλεφωνίας και σήματος λήψης και εκπομπής σήματος στον οικισμό Μεταμόρφωσης Ανθηρού.
Θεμα 18ο Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει  για άσκηση ή μη
αναίρεσης κατά της υπ΄αριθμ. 219/2021 απόφασης του Μονομελούς
Εφετείου Λάρισας

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Πούλιος Χαράλαμπος
2. Τσιατσιάνης Ηλίας
3.
Γραμμένος
Κωνσταντίνος
4. Καμπούρης Δημήτριος
5. Σακελλάρης Γεώργιος
6. Καραγεώργος Αθανάσιος