Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας την Τρίτη 09-02-2021

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex”   σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19), των υπ’ αρίθ. 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020, 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίων του Υπ. Εσωτερικών, την Δ1α/Γ.Π.οικ.: 6877, έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00,  η οποία θα λάβει χώρα     την  09 – 02 – 2021 ημέρα  ΤΡΙΤΗ  και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ   09 – 02 – 2021  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 299 /05 –02- 2021   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ανοικτού διαγωνισμού  που διεξήχθη στις 03-02-2021 για την προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Αργιθέας για το έτος 2021 και απέβη άγονος
Θέμα:  2ο Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας επί αγωγής του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ και σε κάθε αναβολή – καθορισμός αμοιβής


Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Πούλιος Χαράλαμπος
2. Τσιατσιάνης Ηλίας
3.
Γραμμένος
Κωνσταντίνος
4. Καμπούρης Δημήτριος
5. Σακελλάρης Γεώργιος
6. Καραγεώργος Αθανάσιος

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF.