Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021

Καλείστε στην  τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπήςμε τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex”   σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6- 11-2020 (ΦΕΚ 4899/6-11-2020 τ. Β’), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608/9-11-2020 (ΦΕΚ 4946/10-11-2020, τ. Β’), την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ.:78363/05.12.2020 (ΦΕΚ 5350/05.12.2020, τεύχος Β’) ,  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/12.3.2021  (ΦΕΚ 996/13.3.2021 τεύχος Β’), ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.20651/2-4-2021 (ΦΕΚ 1308/3-4-2021), ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 29922/13-5-2021 (ΦΕΚ 1944/13-5-2021).

Σχετικές και οι εγκύκλιοι ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 40/20930/31-3-2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ. 22414/7-12-2020, εγκύκλιο 31/8-2-2021 ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ. 2343, εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/154/οικ. 6020/5.4.2021 και την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/171/οικ. 14578/19.7.2021   η οποία θα λάβει χώρα την  30/7/2021 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 17:30 μ.μ. , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ                                                                       

Συνημμένα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ   30 – 07 – 2021  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2291/ 23 – 07 – 2021   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Εισήγηση για 8η τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2021

 Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Πούλιος Χαράλαμπος
2. Τσιατσιάνης Ηλίας
3. Γραμμένος Κωνσταντίνος
4. Καμπούρης Δημήτριος
5. Σακελλάρης Γεώργιος
6. Καραγεώργος Αθανάσιος