Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας την Παρασκευή 30-7-2021

Καλείστε στην  8η τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex”   σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6- 11-2020 (ΦΕΚ 4899/6-11-2020 τ. Β’), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608/9-11-2020 (ΦΕΚ 4946/10-11-2020, τ. Β’), την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ.:78363/05.12.2020 (ΦΕΚ 5350/05.12.2020, τεύχος Β’) ,  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/12.3.2021  (ΦΕΚ 996/13.3.2021 τεύχος Β’), ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.20651/2-4-2021 (ΦΕΚ 1308/3-4-2021), ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 29922/13-5-2021 (ΦΕΚ 1944/13-5-2021).

Σχετικές και οι εγκύκλιοι ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 40/20930/31-3-2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ. 22414/7-12-2020, εγκύκλιο 31/8-2-2021 ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ. 2343, εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/154/οικ. 6020/5.4.2021 και την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/171/οικ. 14578/19.7.2021   η οποία θα λάβει χώρα την  30/7/2021 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 18:00 μ.μ. , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ                                                               

                                                                             

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  30-7-2021  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  2287/ 23-7- 2021  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Θέμα:  1ο 8η Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2021, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέα
Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Αργιθέας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κορλού Όλγα
     Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του κ. Σκύλλα Αλκιβιάδη    για χορήγηση βεβαίωσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας
     Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του κ. Σκύλλα Αντιγόνη    για χορήγηση βεβαίωσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας
     Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του κ. Αγκριθαράκη Ζαχαρένια    για χορήγηση βεβαίωσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας
     Θέμα:  6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Επιμορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Λεοντίτου ‘’ Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ’’  για χορήγηση άδεια τοποθέτηση πινακίδας στην Τ.Κ. Λεοντίτου. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κορλού Όλγα
     Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφαση για καθορισμό τιμολογιακής πολιτικής  με την Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας Α.Ε. έτους 2022.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέα
     Θέμα:  8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Πανελλήνιου Σύνδεσμου Βραγκιανιτών Καρδίτσας
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
     Θέμα:  9ο Αιτήσεις δημοτών – Φορέων.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” και στην παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι: 

«Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. 

  Αποδεκτών:   Δήμαρχο: κ. Στεργίου Ανδρέα

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                                                            ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                  

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ                                               ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ    

1 Πούλιος Χαράλαμπος Κωτής Γεώργιος –   Κοιν. Ανθηρού
2 Κωφός Στυλιανός Κίσσας Σωτήριος  – Κοιν. Πετρίλου
3 Γραμμένος  Κωνσταντίνος Καμζέλης Βασίλειος – Κοιν.  Βραγκιανών
4 Κορλού Όλγα Γιαννακάκης  Χρήστος –  Κοιν.  Βλασίου
5 Τσιατσιάνης Ηλίας Λαμπέρης  Αθανάσιος – Κοιν.  Δροσάτου
6 Καμπούρης Δημήτριος Μανίκας Δημήτριος – Κοιν. Κουμπουριανών
7 Στεργιούλης Ιωάννης -Γεώργιος Καραμπίνης Λάμπρος – Κοιν.  Λεοντίτου
8 Σταμούλης Νικόλαος Παπαδόπουλος Κων/νος –Κοιν. Πετροχωρίου
9 Χασιώτης Γεώργιος Φλώτσιος Κωνσταντίνος – Κοιν.  Στεφανιάδας
10 Καναβός Βασίλειος Μαντζιούρας Χρήστος-Λουκάς –Κοιν. Φουντωτού
11 Κωφός Ιωάννης Μπίνας Παναγιώτης – Κοιν.  Αργιθέας
12 Μερεντίτης Κωνσταντίνος Καραχάλιος Δημήτριος – Κοιν.  Ελληνικών
13 Μπαμπάτσικος Ιωάννης Ρούπας Γεώργιος – Κοιν.  Θερινού
14 Σακελλάρης Γεώργιος Αναστασίου Στυλιανός – Κοιν.  Καλής Κώμης
15 Τσιβόλας Λάμπρος Σακαρίκος Παντελής – Κοιν.  Καρυάς
16 Καραγεώργος Αθανάσιος Θάνος Γεώργιος – Κοιν. Μεσοβουνίου 
17 Πούπης Δημήτριος – Κοιν.  Πετρωτού  
18 Παναγιώτου Ηλίας – Κοιν.  Αργυρίου  
19 Φρύδας Νικόλαος – Κοιν. Καταφυλλίου
20 Νικολάου Παναγιώτης – Κοιν.  Μαράθου