Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας την Τρίτη 31 Ιανουαρίου και ώρα 11:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την   31 – 01 – 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ                                                                      

 Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ    31 – 01 – 2023  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   199  / 27 – 01 – 2023   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

 

Θέμα:  1ο Εισήγηση για 1η υποχρεωτική τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2023.
Θέμα:  2ο Εισήγηση για 2η τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2023.
Θέμα:  3ο Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης  Δ΄  τριμήνου 2022  για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2022
Θέμα:  4ο  Ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων που δεν εξοφλήθηκαν μέχρι 31-12-2022
Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για εξειδίκευση δαπανών που αφορούν σε δαπάνες «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών»
Θέμα:  6ο Διαγραφή η μη  χρεών  βεβαιωμένων οφειλών δημοτών προς το Δήμο Αργιθέας
Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης του χρόνου ισχύος οικονομικών  προσφορών και εγγυητικών επιτολών του έργου:  «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»
Θέμα:  8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙΙ του έργου : «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»
Θεμα 9ο Παράταση του χρόνου ισχύος των  οικονομικών  προσφορών  και των Εγγυητικών συμμετοχής του  έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΕΛΩΟΥ (Α/Α Διαγωνισμού:82902,1)» .
Θεμα 10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση όρων δημοπράτησης της προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2023
Θεμα 11ο Έγκριση της αριθ. 4/2023 Απόφασης Δημάρχου  περί «Μίσθωση μηχανημάτων για τον αποχιονισμό δρόμων Δ.Ε Ανατολικής Αργιθέας”, λόγω κατεπείγουσας έκτακτης ανάγκης (ακραίων καιρικών φαινομένων)
Θεμα 12ο Έγκριση της αριθ. 5/2023 Απόφασης Δημάρχου  περί «“ΜΙΣΘΩΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ”, λόγω κατεπείγουσας έκτακτης ανάγκης (ακραίων καιρικών φαινομένων)
Θεμα 13ο Έγκριση της αριθ. 6/2023 Απόφασης Δημάρχου  περί Απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης της προμήθειας :  “ΜΙΣΘΩΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΧΕΛΩΟΥ”, λόγω κατεπείγουσας έκτακτης ανάγκης (ακραίων καιρικών φαινομένων)»

 

 Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Πούλιος Χαράλαμπος
2. Καραγεώργος Αθανάσιος
3.
Γραμμένος
Κωνσταντίνος
4. Καμπούρης Δημήτριος
5. Σακελλάρης Γεώργιος
6. Μερεντίτης Κωνσταντίνος