Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12:00

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη   του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018  και   το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 ( ΦΕΚ 136  Α΄) που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό   στις  31-01-2023  ημέρα Τρίτη  και ώρα   12:00 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  31-1-2023  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.    200/ 27- 1 – 2023  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Θέμα:  1ο 1η Υποχρεωτική Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2022, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Γενική Γραμματέας κ. Λαφαζάνη Αικατερίνη
     Θέμα:  2ο 2η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2022, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Γενική Γραμματέας κ. Λαφαζάνη Αικατερίνη
     Θέμα:  3ο Επικαιροποίηση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», έγκριση πρακτικού διερεύνησης τιμών και μελέτης ψηφιακού μετασχηματισμού
Εισηγητής: Γενική Γραμματέας κ. Λαφαζάνη Αικατερίνη
     Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Δ΄ τριμηνιαία  έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2022.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
     Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί  Χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης για την εκτέλεση της  προμήθειας  με  τίτλο  «Αναβάθμιση ΚΕΠ προμήθεια Η/Υ – Αναβάθμιση ΚΕΠ προμήθεια λογισμικού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
Θέμα:  6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά  με τον καθορισμό  δικαιούχων  αποζημίωσης μελών  για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
 Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαγραφή η μη  βεβαιωμένων οφειλών δημοτών προς το Δήμο Αργιθέας.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
 Θέμα:  8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης διαπίστωση ανάγκης ονοματοδοσίας της πλατείας Νεοχωρίων της Τ.Κ. Βραγκιανών της  Δ.Ε. Αχελώου σε « Πλατεία Καθηγητή Λάμπρου Μαργαρίτη».
       Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
Θέμα:  9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης διαπίστωση ανάγκης ονοματοδοσίας του  πρώην  Δημοτικού  Σχολείου Δροσάτου  της Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας  σε « Δημοτικό Σχολείο Παρδαλός Παναγιώτης».
       Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας
Θέμα:  10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αντικατάσταση και τον ορισμό νέου  μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελής  Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ) του Δήμου Αργιθέας.
       Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
Θέμα:  11ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί  έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές στην Κοινότητα Μαράθου  Δήμου Αργιθέας»
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Καραγεώργος
Θέμα:  12ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Βελτίωση δικτυών ύδρευσης οικισμών τοπικής κοινότητας Αργυρίου».
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Καραγεώργος
Θέμα:  13ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Διάνοιξη δρόμου προς οικισμό Παλιοχωραφα της Τ.Κ.Βραγκιανών»
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Καραγεώργος
Θέμα:  14ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Ανάπλαση μονοπατιών στον οικισμό Μεταμόρφωσης Τ.Κ Ανθηρού του Δήμου Αργιθέας» .
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Καραγεώργος
Θέμα:  15ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθ. 4/2023 Απόφασης Δημάρχου  περί «Μίσθωση μηχανημάτων για τον αποχιονισμό δρόμων Δ.Ε Ανατολικής Αργιθέας”, λόγω κατεπείγουσας έκτακτης ανάγκης (ακραίων καιρικών φαινομένων)
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καναβός Βασίλειος
Θέμα:  16ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθ. 5/2023 Απόφασης Δημάρχου  περί «“ΜΙΣΘΩΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ”, λόγω κατεπείγουσας έκτακτης ανάγκης (ακραίων καιρικών φαινομένων)
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καναβός Βασίλειος
Θέμα:  17ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθ. 5/2023 Απόφασης Δημάρχου  περί Απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης της προμήθειας :  “ΜΙΣΘΩΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΧΕΛΩΟΥ”, λόγω κατεπείγουσας έκτακτης ανάγκης (ακραίων καιρικών φαινομένων)»
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καναβός Βασίλειος
 Θέμα:  18ο Αιτήσεις δημοτών – φορέων.
       Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

 

  Αποδεκτών:   Δήμαρχο: κ. Στεργίου Ανδρέα

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                                    ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ                     ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ   

1 Πούλιος Χαράλαμπος Κωτής Γεώργιος –   Κοιν. Ανθηρού
2 Κωφός Στυλιανός Κίσσας Σωτήριος  – Κοιν. Πετρίλου
3 Γραμμένος Κωνσταντίνος Καμζέλης Βασίλειος – Κοιν.  Βραγκιανών
4 Κορλού Όλγα Γιαννακάκης  Χρήστος –  Κοιν.  Βλασίου
5 Τσιατσιάνης Ηλίας Λαμπέρης  Αθανάσιος – Κοιν.  Δροσάτου
6 Καμπούρης Δημήτριος Μανίκας Δημήτριος – Κοιν. Κουμπουριανών
7 Στεργιούλης Ιωάννης -Γεώργιος Καραμπίνης Λάμπρος – Κοιν.  Λεοντίτου
8 Σταμούλης Νικόλαος Παπαδόπουλος Κων/νος –Κοιν. Πετροχωρίου
9 Χασιώτης Γεώργιος Φλώτσιος Κωνσταντίνος – Κοιν.  Στεφανιάδας
10 Καναβός Βασίλειος Μαντζιούρας Χρήστος-Λουκάς –Κοιν. Φουντωτού
11 Κωφός Ιωάννης Μπίνας Παναγιώτης – Κοιν.  Αργιθέας
12 Μερεντίτης Κωνσταντίνος Καραχάλιος Δημήτριος – Κοιν.  Ελληνικών
13 Μπαμπάτσικος Ιωάννης Ρούπας Γεώργιος – Κοιν.  Θερινού
14 Σακελλάρης Γεώργιος Αναστασίου Στυλιανός – Κοιν.  Καλής Κώμης
15 Τσιβόλας Λάμπρος Σακαρίκος Παντελής – Κοιν.  Καρυάς
16 Καραγεώργος Αθανάσιος Θάνος Γεώργιος – Κοιν. Μεσοβουνίου
17 Πούπης Δημήτριος – Κοιν.  Πετρωτού
18 Παναγιώτου Ηλίας – Κοιν.  Αργυρίου
19 Φρύδας Νικόλαος – Κοιν. Καταφυλλίου
20 Νικολάου Παναγιώτης – Κοιν.  Μαράθου