Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 στο Ανθηρό

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την   30-12-2021 ημέρα Πεμπτη και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Δια περιφοράς, θα πραγματοποιηθεί  η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας, την Πέμπτη   30-12-2021  και ώρα 12:00  μ.,  σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19) και την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ. 21929/23-11-2021 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019.

Οι  Σύμβουλοι καλείσθε επίσης να καταθέσετε το ειδικό έντυπο ψηφοφορίας, που θα φέρει και το ονοματεπώνυμό σας, την Πέμπτη 30/12/2021 από ώρα 12:00 έως 13:00 είτε ηλεκτρονικά στο email [email protected] είτε στον Πρακτικογράφο (κ. Σακκά Νικόλαο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 2445350404).

Σε περίπτωση που τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής δεν διαθέτουν προσωπικό email, η ανωτέρω επικοινωνία/αλληλογραφία μπορεί να γίνει μέσω fax: 2445350419, ή με τη χρήση sms στον Πρακτικογράφο (κ. Σακκά Νικόλαο κιν.6974808580).

 Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
 ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ                                                                      

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ   30-12- 2021  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4191 / 24-12- 2021   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

 

Θέμα:  1ο Αίτηση διάλυσης της Σύμβασης Κατασκευής του έργου «Βελτίωση δρόμου προς Μοναστήρι Γενέσεως Της Θεοτόκου στη Τ.Κ. Βλασίου» σύμφωνα με το άρθρο 161 του νόμου 4412/16
Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  αίτημα για παράταση της υπηρεσίας  «Καθαρισμός δρόμων της Δημοτικής Ενότητας Αχελώου για το έτος 2021».
Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  αίτημα για παράταση της υπηρεσίας «Συντήρηση υδραγωγείων  της Δημοτικής Ενότητας Αργιθέας για το έτος 2021».
Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  αίτημα για παράταση της υπηρεσίας «Συντήρηση υδραγωγείων  της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής Αργιθέας για το έτος 2021».
Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  αίτημα για παράταση της υπηρεσίας «Συντήρηση υδραγωγείων  της Δημοτικής Ενότητα ς Αχελώου για το έτος 2021».
Θέμα:  6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  αίτημα για παράταση της προμήθειας  «Προμήθεια υγρών καυσίμων για το έτος 2021».
Θέμα:  7ο Περί διατύπωσης απόψεων επί προδικαστικής προσφυγής, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικων χαρων για την αναβάθμιση και διαμόρφωση επτά (7) παιδικών χαρών του Δήμου Αργιθέας”
Θέμα:  8ο Έγκριση μελέτης του έργου: Εργασίες συντήρησης δημοτικών κτιρίων Τ.Κ Πετρίλου (Οικ. Βασιλάδες) και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης
Θέμα:  9ο Έγκριση μελέτης του έργου: Πλακοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις & κατασκευή λιθοδομών στη θέση ‘’Χωμένη΄΄ του Δ.Δ. Μεταμόρφωσης του Δήμου Αργιθεας» και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης
Θέμα:  10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  αίτημα για την παράταση προθεσμίας του έργου:  «Διάνοιξη δρόμου προς οικισμό Παλιοχωραφα» της Τ.Κ. Βραγκάδων του Δήμου Αργιθέας»
Θέμα:  11ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για έγκριση μελέτης προμήθειας υγρών καυσίμων για το 2022 και έγκριση των όρων διακήρυξης της προμηθειας
Θέμα:  12ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί  Έγκριση πρ/σμού οικον. έτους 2022 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αργιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ), Ετησίου προγράμματος δράσης 2022, και Ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης 2022.

 

 

 

 Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Πούλιος Χαράλαμπος
2. Τσιατσιάνης Ηλίας
3.
Γραμμένος
Κωνσταντίνος
4. Καμπούρης Δημήτριος
5. Σακελλάρης Γεώργιος
6. Τσιβόλας Λάμπρος

 

Ο.Ε. 12-30-2021