Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την 27-10-2017 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

                                  

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  27-10-2017  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.     4331  /  23-10-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Τσιβόλας Λάμπρος Δήμαρχος

 

Θέμα:  1ο

 Εισήγηση για 9η Τροποποίηση πρ/σμού  του Δήμου οικονομικού  έτους 2017  

Θέμα: 2ο

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2017

Θέμα: 3ο

Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης  Γ΄   τριμήνου 2017  για την εκτέλεση του πρ/σμού οικον. έτους 2017

Θέμα: 4ο

Εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη διαγραφή η μη  βεβαιωμένων οφειλών δημοτών προς το Δήμο Αργιθέας

Θέμα: 5ο

Καθορισμός όρων δημοπράτησης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου αποκατάσταση υδρομαστευτικών έργων Δήμου Αργιθέας

Θέμα: 6ο

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ”.

Θέμα: 7ο

Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού  του έργου  “Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην θέση Κατούνιστα συνοικισμού Σταυροκήπι Τ.Κ. Βραγκιανών”

Θέμα: 8ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο  σχετικά με την αριθ. 4304/ 20-10-2017 αίτηση του  Καλλιώρα Δημητρίου του Γεωργίου για επιστροφή ποσού 37,20 €, ως  αχρεωστήτως καταβληθέντων από τέλη ύδρευσης του έτους 2017.

 

 

 

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

Κατσιάνης

Γεώργιος

2.

Παλαμάς

Γεώργιος

3.

Σέμπρος

Απόστολος

4.

Τουραλιάς

Νικόλαος

5.

Χασιώτης

Γεώργιος

6.

Μπαλατσούκας

Κων/νος

 

Σημείωση: Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας  των από τη συνεδρίαση, με μέριμνά τους, να ειδοποιήσουν εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη με την σειρά εκλογής των, όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αναπληρωματικά μέλη:

1.

Ζιώγας

Παναγιώτης

2.

Κωφός

Ιωάννης

3.

Στεργίου

Βασίλειος

4.

Ραμιώτης

Δημήτριος

5.

Σακελλάρης

Γεώργιος

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF