Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00 ΣΤΟ Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό  στις   27-10-2017  ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    και ώρα    14:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

                                                                 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 27-10-2017 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4336 /23-10-2017  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Θέμα:  1ο

9η Τροποποίηση πρ/σμού   του Δήμου οικονομικού  έτους 2017 – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

Θέμα:  2ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού τρόπου εκτέλεσης εργασιών, προμηθειών, έργων, μελετών  για το οικονομικό έτος 2017.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  3ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών στο Δήμο Αργιθέας

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  4ο

Τροποποίηση Ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2017.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

Θέμα:  5ο

Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών δημοτικών ΝΠΔΔ που έχουν εξοφληθεί με οποιοδήποτε τρόπο σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

Θέμα:  6ο

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την υλοποίηση της Πράξης: “Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Αργιθέας” με Κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS 5009077).

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα:  7ο

Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού  για τη διενέργεια πληρωμής  έργου (Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Αργιθέας ) του  προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της ΣΑΕΠ 0061.   

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα:  8ο

Έγκριση Διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2018.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  9ο

Συγκρότηση επιτροπής οριστικής  παραλαβής του έργου «Εγγειοβελτιωτικά –αντιπλημμυρικά έργα στα Δ.Δ. του Δήμου Αργιθέας » με Α.Μ. 241/2007».

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  10ο

Περί συζήτηση και λήψη απόφασης για την Γ΄ τριμηνιαίας εκθέσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που  αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2017.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα:  11ο

Έγκριση τεχνικού προγράμματος  του Δήμου  οικονομικού  έτους 2018.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα:  12ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μεταφορά ή μη των διαθεσίμων του Δήμου Αργιθέας στις ομάδες λογαριασμών Κοινού Κεφαλαίου του ν.2469/97 και Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα:  13ο

Συγχώνευση ή μη των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Αργιθέας

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα:  14ο

Συζήτηση και λήψη απόφαση για άσκηση φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ στο Δήμο Αργιθέας

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα:  15ο

Συζήτηση και λήψη απόφαση για Τροποποίηση ΟΕΥ δήμου Αργιθέας.

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα:  16ο

Ένταξη ή μη του δήμου Αργιθέας στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) που έχουν καθοριστεί σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και της Κ.Υ.Α. Η.Π. 31822/1542/Ε103/21.7.2010, στα πλαίσια της διαβούλευσης για τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR04)

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα:  17ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης συμμετοχής στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ» σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.πρωτ.104773_17/09-08-2017 πρόσκληση της Δ/νσης Δανείων Ο.Τ.Α του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα:  18ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του  πρωτοκόλλου   προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου: «Αποπεράτωση παιδικής χαράς Τ.Κ.Καταφυλλίου και Τ.Κ.Αργυρίου Δ.Ε. Αργυρίου(4/2014).

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  19ο

Έγκριση επιστροφής    αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 37,20 € στον κ. Καλλιώρα Δημήτριο του Γεωργίου  από τέλη ύδρευσης Τ.Κ. Καρυάς.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα:  20ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαγραφή η μη  βεβαιωμένων οφειλών δημοτών προς το Δήμο Αργιθέας

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα:  21ο

Ένταξη Δήμου Αργιθέας στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Σύμφωνο Δημάρχων»

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα:  22ο

Μέτρα στήριξης υπηρετούντων μόνιμα στα άγονα Ιατρεία μας (θέρμανση/μετακίνηση για επίσκεψη ασθενών/ διαμονή κ.λ.π.) Ν. 4325/2015 άρθρο 34 & Ν. 4368/2016 άρθρο 88 & Ν. 4483/31-7-2017  άρθρο 32.

Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης

Θέμα:  23ο

Συζήτηση και λήψη απόφαση για απόσυρση από την κυκλοφορία –  διαγραφή μηχανήματος έργων του Δήμου.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα:  24ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος δημότη κ. Τσαπραϊλη Αχιλλέα για την παραχώρηση δασικής έκτασης 2.163,74 τ.μ. στην θέση Βούλια του οικισμού Αετοχωρίου Τ.Κ. Στεφανιάδας.

Εισηγητής:

Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σέμπρος Απόστολος 

Θέμα:  25ο

Συζήτηση της υπ΄αριθμ.πρωτ.2807/04-07-2017 αίτηση του κ. Ελευθερίου Κάμπα ,κατοίκου Ρώσση Πετρίλου.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τουραλιάς Νικόλαος – Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης

Θέμα:  26ο

Συζήτηση επί αιτήσεως του κ. Κοθώνα Γρηγορίου κατοίκου Μεταμόρφωσης Ανθηρού.

Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης

Θέμα:  27ο

Αιτήσεις Συλλόγου Γρυμπιανιτών α). Παραχώρηση χρήσης αίθουσας Δημοτικού Σχολείου  Γρυμπιανών β) Πρόταση  για ένταξη στο πρόγραμμα αναπλάσεων του χώρου αναψυχής πηγής Γκούρα Γρυμπιανών.

Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης

 

Αποδέκτες Πίνακα Αποδεκτών:

 

Δήμαρχο: κ. Τσιβόλα Λάμπρο

 

 

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                               ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ         ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ          

1.

Αργυρός

Γεώργιος

Ευαγγέλου

Αναστάσιος

2

Τουραλιά

Ζαχαρούλα

Πατσιαούρας

Ηλίας

3.

Τουραλιάς

Νικόλαος

Παναγιώτου

Ηλίας

4.

Ζιώγας

Παναγιώτης

Νάκος

Κων/νος

5.

Στεργίου

Βασίλειος

Καμζέλης

Βασίλειος

6.

Παλαμάς

Γεώργιος

Λαμπέρης

Αθανάσιος

7

Κατσιάνης

Γεώργιος

Καραχάλιος

Δημήτριος

8.

Αρκούδα

Στυλιανή

Ρούπας

Γεώργιος

9.

Σέμπρος

Απόστολος

Παράσχος

Κων/νος

10.

Κωφός

Ιωάννης

Μπαλάνου

Δήμητρα

11.

Καραγεώργος

Αθανάσιος

Φρύδας

Νικόλαος

12.

Τσιάκαλος

Ιωάννης

Γραββάνης

Δημήτριος

13.

Χασιώτης

Γεώργιος

Ζάγκας

Αθανάσιος

14.

Μπαλατσούκας

Κωνσταντίνος

Νικολάου

Παναγιώτης

15.

Καναβός

Βασίλειος

Θάνος

Γεώργιος

16.

Ραμιώτης

Δημήτριος

Ντζιαχρήστα

Χρυσούλα

17.

Κορλός

Λάμπρος

Γυφτογιάννη

Ελπινίκη

18.

Νασιώκα

Ελένη

Πούπης

Δημήτριος

19.

Σακελλάρης

Γεώργιος

Φλώτσιος

Ιωάννης

20.

Μπαμπάτσικος

Ιωάννης

Μακρυγιάννης

Γεώργιος

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF