Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί την   31-01-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Δια ζώσης και  με τηλεδιάσκεψη, θα πραγματοποιηθεί  η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας, την Δευτέρα   31-01-2022  και ώρα 12:00  μ.,  σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19) και την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ. 21929/23-11-2021 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής οι οποίοι,  δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στην δια ζώσης συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής  θα μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή μέσω τηλεδιάσκεψης που θα διεξάγεται παράλληλα.

 Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
 ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ                                                                      

Συνημμένα:  Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ   31-01- 2022  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  204 / 27-01- 2022   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Εισήγηση για 1η υποχρεωτική τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2022.
Θέμα:  2ο Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης  Δ΄  τριμήνου 2021  για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2021
Θέμα:  3ο Ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων που δεν εξοφλήθηκαν μέχρι 31-12-2021
Θέμα:  4ο  Έγκριση μελέτης του έργου: Πλακοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις & κατασκευή λιθοδομών στη θέση ‘’Χωμένη΄΄ του Δ.Δ. Μεταμόρφωσης του Δήμου Αργιθεας» και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης
Θέμα:  5ο Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση πρόσβασης στο αποχετευτικό Σύστημα Τ.Κ. Ανθηρού λόγω Ιανού και τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών» και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.
Θέμα:  6ο Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αυλειων χώρων και λοιπές δράσεις.
Θέμα:  7ο Έγκριση μελέτης ,καθορισμός όρων δημοπράτησης «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Α ΦΑΣΗ)», Περιφέρειας Θεσσαλίας στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Μέτρο 19.2.4.3 ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ : 0011350453 και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού
Θέμα:  8ο Καθορισμός παραδεκτών προσφορών του έργου:  «Διανοίξεις δρόμων στην Τ.Κ. Ανθηρού» και κλήση οικονομικών φορέων για εξηγήσεις.
Θέμα:  9ο Προγραμματισμός προσλήψεων (σχολικές καθαρίστριες) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις (άρθ. 25 του Ν.4829/2021)


 Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Πούλιος Χαράλαμπος
2. Τσιατσιάνης Ηλίας
3.
Γραμμένος
Κωνσταντίνος
4. Καμπούρης Δημήτριος
5. Σακελλάρης Γεώργιος
6. Μερεντίτης Κωνσταντίνος

 

OIKONOMIKH_ 31-01-2022