Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας την Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018 και ώρα 13:00 στο Πετρίλο

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΠΕΤΡΙΛΟ   την  30 -07-2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 μ. μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  30-07-2018  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.    2308  /  25-07-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Τσιβόλας Λάμπρος Δήμαρχος

 

Θέμα:  1ο

Εισήγηση για 7η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

Θέμα: 2ο

Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού  για   ” συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Ανθηρού στη θέση Ποταμιά πλησίον οικίας Ηλία Παπαδόπουλου “

Θέμα: 3ο

Έγκριση όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, σταθμών και εγκαταστάσεων σταθερής τηλεφωνίας και σημάτων λήψης και εκπομπής σημάτων

Θέμα: 4ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς σύνταξης  της γεωλογικής έκθεσης με τίτλο: “Λήψη μέτρων για την μετρίαση των επιπτώσεων κατολίσθησης ανάντη οικισμού Πετροχωρίου Δήμου Αργιθέας”

Θέμα: 5ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς για την σύνταξη της μελέτης  με τίτλο: “Αποκατάσταση οδού Χάρις (Κρανιά) -Βασιλάδες -Χαλκιόπουλο Τ.Κ. Πετρίλου στη θέση Ρέμμα “Λεύκας” της Δ.Ε.Ανατολικής Αργιθέας του Δήμου Αργιθέας”

 

 

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

Κατσιάνης

Γεώργιος

2.

Παλαμάς

Γεώργιος

3.

Σέμπρος

Απόστολος

4.

Τουραλιάς

Νικόλαος

5.

Χασιώτης

Γεώργιος

6.

Μπαλατσούκας

Κων/νος

 

Σημείωση: Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας  των από τη συνεδρίαση, με μέριμνά τους, να ειδοποιήσουν εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη με την σειρά εκλογής των, όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αναπληρωματικά μέλη:

1.

Ζιώγας

Παναγιώτης

2.

Κωφός

Ιωάννης

3.

Στεργίου

Βασίλειος

4.

Ραμιώτης

Δημήτριος

5.

Σακελλάρης

Γεώργιος

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF