Δημοπράτηση έργου για άσφαλτο στην Αργιθέα

Ο Δήμος Αργιθέας προκήρυξε δημόσια σύμβαση ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ Τ.Κ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ»  εκτιμώμενης αξίας 214.919,35 € (πλέον ΦΠΑ).

Αυτή είναι η πρώτη από μια σειρά δημοπρασίες που θα προχωρήσει άμεσα ο δήμος Αργιθέας για έργα που θα ανακουφίσουν τους δημότες των χωριών, με προτεραιότητα εκείνα τα χωριά που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα.

Είναι η πρώτη ηλεκτρονική δημοπράτηση που γίνεται από το δήμο και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει τη Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018, 10:00 στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας. Η προσθεσμία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21η Αυγούαστου 2018 ημέρα Τρίτη, ώρα 15:00.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

Ολόκληρη η προκήρυξη δημοπράτησης σε μορφή PDF

 

Όλα τα έντυπα της προκήρυξης

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ  ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) (DOC)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ  ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) (PDF)

Γενική συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική συγγραφή Υποχρεώσεων

Διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ  (μέρος Α)   (μέρος Β)

Προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ

Έκθεση

Έντυπο Οικονομικής προσφοράς

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο