Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την 27-11-2017 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
                                         

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  27-11-2017  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.     4751  /  23-11-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Τσιβόλας Λάμπρος Δήμαρχος

 

Θέμα:  1ο

 Εισήγηση για 11η Τροποποίηση πρ/σμού  του Δήμου οικονομικού  έτους 2017  

Θέμα: 2ο

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2017

Θέμα: 3ο

 Εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη διαγραφή η μη  βεβαιωμένων οφειλών δημοτών προς το Δήμο Αργιθέας

Θέμα: 4ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, και έγκριση των όρων δημοπράτησης της προμήθειας υγρών καυσίμων για τον Δήμο και τα  Νομικά Πρόσωπα για το οικον. έτος 2018

Θέμα: 5ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη των τόκων της υπ’ αρίθμ. 885/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών

Θέμα: 6ο

Ανάθεση σε Δικηγόρο για γνωμοδότηση σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων της υπ’ αριθ. 207/2017 διαταγής πληρωμής  του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

Κατσιάνης

Γεώργιος

2.

Παλαμάς

Γεώργιος

3.

Σέμπρος

Απόστολος

4.

Τουραλιάς

Νικόλαος

5.

Χασιώτης

Γεώργιος

6.

Μπαλατσούκας

Κων/νος

 

Σημείωση: Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας  των από τη συνεδρίαση, με μέριμνά τους, να ειδοποιήσουν εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη με την σειρά εκλογής των, όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αναπληρωματικά μέλη:

1.

Ζιώγας

Παναγιώτης

2.

Κωφός

Ιωάννης

3.

Στεργίου

Βασίλειος

4.

Ραμιώτης

Δημήτριος

5.

Σακελλάρης

Γεώργιος

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF