Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την 12-12-2017 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

                                                            

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  12-12-2017  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.     4964  /  08-12-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Τσιβόλας Λάμπρος Δήμαρχος

 

Θέμα:  1ο

 Εισήγηση για 12η Τροποποίηση πρ/σμού  του Δήμου οικονομικού  έτους 2017  

Θέμα: 2ο

Ορισμός  δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου για την αντίκρουση αγωγής της “Δομικής Τρικάλων Ε.Ε.” ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας

Θέμα: 3ο

Ορισμός  δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου για την αντίκρουση αγωγής του Κρύου Παναγιώτη ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας

Θέμα: 4ο

Ορισμός δικηγόρου, πρόταση εξέταση μαρτύρων και εκπροσώπηση του Δήμου για την αντίκρουση αγωγής με ενάγοντα τον Γεώργιο Κουτσολάμπρο, στην δικάσιμο της 15-12-2017, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων.

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

Κατσιάνης

Γεώργιος

2.

Παλαμάς

Γεώργιος

3.

Σέμπρος

Απόστολος

4.

Τουραλιάς

Νικόλαος

5.

Χασιώτης

Γεώργιος

6.

Μπαλατσούκας

Κων/νος

 

Σημείωση: Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας  των από τη συνεδρίαση, με μέριμνά τους, να ειδοποιήσουν εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη με την σειρά εκλογής των, όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αναπληρωματικά μέλη:

1.

Ζιώγας

Παναγιώτης

2.

Κωφός

Ιωάννης

3.

Στεργίου

Βασίλειος

4.

Ραμιώτης

Δημήτριος

5.

Σακελλάρης

Γεώργιος

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF