ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ο Δήμος Αργιθέας  διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον  συμφέρουσα   οικονομική   προσφορά   βάσει   τιμής   για   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ», για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2018.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Αργιθέας, στο Ανθηρό, στις 28 του μηνός Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και  ώρα 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ.92-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας, όπως ισχύει.

Η Διακήρυξη θα είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στο δικτυακό τόπο του Δήμου www.dimosargitheas.gr, ώστε να υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης.

Η Διακήρυξη θα είναι επίσης διαθέσιμη  στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-procurement.gov.gr στην κατηγορία Προκηρύξεις αναζητώντας τη διακήρυξη με βάση τον ΑΔΑΜ, ενώ η περίληψή της θα είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» κάνοντας αναζήτηση με βάση τον ΑΔΑ.

 

Τα έντυπα της διακήρυξης σε μορφή PDF

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ _ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ _ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ