Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας (Α) την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 και ώρα 13:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης   Οικονομικής Επιτροπής

  Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ   την 12-5-2017 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

                                                                 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  12-5-2017  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   2048    / 8-5-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Τσιβόλας Λάμπρος Δήμαρχος

  

Θέμα:  1ο

Εισήγηση για 4η Τροποποίηση πρ/σμού  του Δήμου οικονομικού  έτους 2017-  τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.

Θέμα:  2ο

Εισήγηση για αποδοχή και κατανομή πίστωσης 6.390,00 € και απόδοση  στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών  έτους 2017 ( Β΄ Κατανομή).

Θέμα:  3ο

Έγκριση όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης βοσκότοπου στη θέση « Τσομπρέλου» της Τ.Κ. Λεοντίτου.

Θέμα:  4ο

Έγκριση – δέσμευσης  πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Θέμα:  5ο

Εισήγηση για αποδοχή πίστωση 25.600,00€ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2017.

 

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

Κατσιάνης

Γεώργιος

2

Παλαμάς

Γεώργιος

3.

Σέμπρος

Απόστολος

4.

Τουραλιάς

Νικόλαος

5.

Χασιώτης

Γεώργιος

6.

Μπαλατσούκας

Κων/νος

Σημείωση: Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας  των από τη συνεδρίαση, με μέριμνά τους, να ειδοποιήσουν εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη με την σειρά εκλογής των, όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αναπληρωματικά μέλη:

1.

Ζιώγας

Παναγιώτης

2

Κωφός

Ιωάννης

3.

Στεργίου

Βασίλειος

4.

Ραμιώτης

Δημήτριος

5.

Σακελλάρης

Γεώργιος

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF