Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας την Τρίτη 25 Απριλίου 2023 και ώρα 13:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση δια ζώσης  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό   στις  25-04-2023  ημέρα Τρίτη  και ώρα  13:00 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  25-04-2023  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.     1303     /21 – 04 – 2023  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

      Θέμα:  1ο 4η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2023, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πούλιος Χαράλαμπος
    Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Αργιθέας στον Ευρωπαικό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) αδελφοποιημένων πόλεων ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
       Εισηγητής: Δήμαρχος Στεργίου Ανδρέας
    Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση και υλοποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Αγράφων
       Εισηγητής: Δήμαρχος Στεργίου Ανδρέας
     Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για εγγραφή  του Δήμου  στον Οδηγό Εργατικής Νομοθεσίας/ oenet.gr   &  έγκριση συνδρομής  έτους  2023
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
     Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για  την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης και τον ορισμό εκπρόσωπου για την υλοποίηση δράσεων Φορέα Διαχείρισης Τουριστικού Προορισμού Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
     Θέμα:  6ο  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Α΄ τριμηνιαία  έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2023.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πούλιος Χαράλαμπος
      Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  6.885,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2023 ( A΄ Κατανομή).
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γραμμένος Κων/νος
        Θέμα:  8ο «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αργιθέας για το οικον. έτος 2022».
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γραμμένος Κων/νος
        Θέμα:  9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης την αριθ. 05 /2023  απόφαση  του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς  Επιχείρησης Δήμου Αργιθέας «ΔΗΚΕΑΡ».
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καναβός Βασίλειος
      Θέμα:  10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης χρηματοδότησης της διαφοράς εσόδων – εξόδων σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καναβός Βασίλειος
      Θέμα:  11ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθ. 7/2023 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελής  Επιχείρησης Δήμου Αργιθέας «ΔΗΚΕΑΡ».
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καναβός Βασίλειος
      Θέμα:  12ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού ειδικότητας προσωπικού  για πρόσληψη τριών   (3) ατόμων  με σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2023.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
      Θέμα:  13ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού επιτροπής του άρθρου 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 για την καταστροφή, εκποίηση, μετασκευή και απόσυρση κινητών πραγμάτων του Δήμου Αργιθέας.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
      Θέμα:  14ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας του Δήμου Αργιθέας.
        Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πούλιος Χαράλαμπος
    Θέμα:  15ο  Καθορισμός χώρων προσωρινής εναπόθεσης φερτών υλικών μετά από την εκδήλωση σεισμού και πλημμυρικών  φαινομένων  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία “ΔΑΡΔΑΝΟΣ”.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Καναβός Βασίλειος
Θέμα:  16ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης της επιτροπή παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΕΟΝΤΙΤΟΥ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  17ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στην Τ.Κ.Βραγκιανων στον οικισμό Ρόγκια ,του Δήμου Αργιθέας.»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  18ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης ζημιών στο οδικό δίκτυο Δήμου Αργιθέας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  19ο Αιτήσεις δημοτών – φορέων.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

 

  Αποδεκτών:   Δήμαρχο: κ. Στεργίου Ανδρέα

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                                    ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ                     ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ    

1 Πούλιος Χαράλαμπος Κωτής Γεώργιος –   Κοιν. Ανθηρού
2 Κωφός Στυλιανός Κίσσας Σωτήριος  – Κοιν. Πετρίλου
3 Γραμμένος Κωνσταντίνος Καμζέλης Βασίλειος – Κοιν.  Βραγκιανών
4 Κορλού Όλγα Γιαννακάκης  Χρήστος –  Κοιν.  Βλασίου
5 Τσιατσιάνης Ηλίας Λαμπέρης  Αθανάσιος – Κοιν.  Δροσάτου
6 Καμπούρης Δημήτριος Μανίκας Δημήτριος – Κοιν. Κουμπουριανών
7 Στεργιούλης Ιωάννης -Γεώργιος Καραμπίνης Λάμπρος – Κοιν.  Λεοντίτου
8 Σταμούλης Νικόλαος Παπαδόπουλος Κων/νος –Κοιν. Πετροχωρίου
9 Χασιώτης Γεώργιος Φλώτσιος Κωνσταντίνος – Κοιν.  Στεφανιάδας
10 Καναβός Βασίλειος Μαντζιούρας Χρήστος-Λουκάς –Κοιν. Φουντωτού
11 Κωφός Ιωάννης Μπίνας Παναγιώτης – Κοιν.  Αργιθέας
12 Μερεντίτης Κωνσταντίνος Καραχάλιος Δημήτριος – Κοιν.  Ελληνικών
13 Μπαμπάτσικος Ιωάννης Ρούπας Γεώργιος – Κοιν.  Θερινού
14 Σακελλάρης Γεώργιος Αναστασίου Στυλιανός – Κοιν.  Καλής Κώμης
15 Τσιβόλας Λάμπρος Σακαρίκος Παντελής – Κοιν.  Καρυάς
16 Καραγεώργος Αθανάσιος Θάνος Γεώργιος – Κοιν. Μεσοβουνίου
17 Πούπης Δημήτριος – Κοιν.  Πετρωτού
18 Παναγιώτου Ηλίας – Κοιν.  Αργυρίου
19 Φρύδας Νικόλαος – Κοιν. Καταφυλλίου
20 Νικολάου Παναγιώτης – Κοιν.  Μαράθου

 

ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ_25-04-2023