Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Αργιθέας

Ο Δήμος Αργιθέας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός ατόμου για την καθαριότητα σχολικών μονάδων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

Υπηρεσία: Δήμος Αργιθέας

Έδρα υπηρεσίας: Ανθηρό

Ειδικότητα: ΥΕ Καθαριστές- στριες σχολικών μονάδων

Αριθμός ατόμων: (01) Μερικής απασχόλησης

Χρόνος απασχόλησης: Διδακτικό έτος 2021-2022

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ3/2021  και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:[email protected]

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 13-08-2021.

Επισυνάπτονται παρακάτω η σχετική ανακοίνωση με όλες τις σχετικές πληροφορίες, η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και παράρτημα με οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ