Πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την καθαριότητα του Δημοτικού Σχολείου Ανθηρού από το Δήμο Αργιθέας

Ο Δήμος Αργιθέας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός ατόμου για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Αργιθέας, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Αριθμός ατόμων Χρόνος απασχόλησης
 

Δήμος Αργιθέας

 

Ανθηρό

ΥΕ Καθαριστές- στριες σχολικών μονάδων Μερικής

απασχόλησης

Πλήρους

απασχόλησης

 

Διδακτικό έτος

2023-2024

01 00

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟ 08/08/2023 έως και 22/08/2023

Ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ορίζεται το 67ο έτος συμπληρωμένο.

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται μεταξύ τους με  κριτήρια τα οποία θα βρείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί.

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- 6ΗΖΙΩΨ3-Α6Ξ

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

3. ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ