Πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου (Μηχανικού) από το Δήμο Αργιθέας

Την πρόθεση για την πρόσληψη με επιλογή, ενός ( 1 ) Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ειδικότερα έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, απόφοιτου Α.Ε.Ι. Σχολής Πολιτικών Μηχανικών με επαρκείς γνώσεις στα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου Αργιθέας που σχετίζονται με τα τεχνικά έργα και τις συναφείς μελέτες αυτών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

            Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 « Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018 αναφορικά με τον αριθμό των Ειδικών Συνεργατών κ.λ.π. Ειδικότερα ορίζεται ότι: «Σε κάθε δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων του Δήμου, σύμφωνα με τη παραγράφου 2 του το άρθρο 59 του ν. 3852/2010».
 3. Τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 163 όπως αντικαταστάθηκε με τη παραγράφου 2Β του άρθρου 15 του Ν. 4623/2019.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παραγράφου 1 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από την παραγράφου 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 177 , παρ. 1 του Ν. 4635 / 2019.
 6. Το γεγονός ότι στο Δήμο Αργιθέας μπορούν να ορισθούν μέχρι τέσσερις ( 4 ) Αντιδήμαρχοι και επομένως αντιστοιχούν τέσσερις ( 4 ) θέσεις Ειδικών Συνεργατών.
 7. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 28 του Ν. 2190/1994 σύμφωνα με τις οποίες οι μετακλητοί υπάλληλοι δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του ίδιου άρθρου.
 8. Τις βεβαιώσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας περί ύπαρξης πίστωσης για την μισθοδοσία του υπό πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη.
 9. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου για παροχή συμβουλών και την επεξεργασία θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου.
 10. Ότι στο Δήμο Αργιθέας υπηρετεί συνολικά ένας (1) ειδικός συνεργάτης
 11. Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Π.Ε. Πολιτικού Μηχανικού.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Την πρόθεση για την πρόσληψη με επιλογή, ενός ( 1 ) Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ειδικότερα έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, απόφοιτου Α.Ε.Ι. Σχολής Πολιτικών Μηχανικών με επαρκείς γνώσεις στα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου Αργιθέας που σχετίζονται με τα τεχνικά έργα και τις συναφείς μελέτες αυτών.

Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για θέματα τεχνικών έργων, εκπόνηση μελετών, παρακολούθηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ κ.α. την τεκμηρίωση και υποβολή προτάσεων για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και ιδίως στην επόμενη προγραμματική ευρωπαϊκή περίοδο (επόμενο ΕΣΠΑ ή ΣΕΣ κ.λπ.).

Τηρεί τεχνικά αρχεία με αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελούνται (αναλώσεις υλικών, απασχόληση τεχνικού προσωπικού, απασχόληση τεχνικού εξοπλισμού, στοιχεία κόστους κλπ) και αντίστοιχα αρχεία μελετών και σχεδίων (φάκελοι των έργων). Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την εκτέλεση των έργων του κάθε τμήματος. Μεριμνά και συμβουλεύει τον Δήμαρχο να λαμβάνει μέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους σε συνεργασία και με την Αστυνομία. Διατυπώνει προτάσεις για το χαρακτηρισμό οικισμών ή μεμονωμένων κτιρίων ως διατηρητέων και μεριμνά για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Παρακολουθεί την εξέλιξη των ρυθμιστικών σχεδίων και πολεοδομικών μελετών για την επέκταση / τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην περιοχή του Δήμου. Διατυπώνει εισηγήσεις για τον σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας της περιοχής του Δήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.

Υπολογίζει τον συντονισμό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου. Επεξεργάζεται ειδικότερες προτάσεις προς και από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία των δασικών περιοχών του Δήμου, συμμετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και διατυπώνει προτάσεις για την αποκατάσταση των δασών. Παρακολουθεί την νομοθεσία, τις εξελίξεις της επιστήμης και τεχνολογίας και τις εξελίξεις στο τοπικό, ελληνικό και διεθνές περιβάλλον που έχουν σχέση με τις λειτουργίες της διοικητικής ενότητας του Δήμου. Ενημερώνει το προσωπικό και μεριμνά για την εφαρμογή καινοτομιών και την προσαρμογή της λειτουργίας της διοικητικής ενότητας στις εξελίξεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α)  Να διαθέτουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου/ας, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

Β) Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος σχολής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών (ΠΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος της αλλοδαπής.

Γ)         Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.Στην περίπτωση που διαθέτουν εμπειρία, αυτή αποδεικνύεται ως εξής: Για μεν τους μισθωτούς/τες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου/ας, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί/τες του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Για δε τους ελεύθερους/ες επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και του Επιστημονικού Συνεργάτη. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μπορεί να εισαχθούν εξαιρέσεις στο ασυμβίβαστο. Στην περίπτωση αυτή έχει ανάλογη εφαρμογή η παρ. 3 περ. Α’ του άρθρου 29 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’).

Δ)        Αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ.

Ε)        Οι άνδρες υποψήφιοι, πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές.

Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/2007 ότι δεν έχουν το κώλυμα του άρθρου 16 του Ν.3584/2007 και του άρθρου 17 του Ν. 3584/2007 και όσα δικαιολογητικά αποδεικνύουν τα προαναφερθέντα προσόντα τους, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης στον Τύπο ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αργιθέας και στη «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του δήμου Αργιθέας (www.dimosargitheas.gr), στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αργιθέας – Ανθηρό απευθύνοντάς την στον αρμόδιο υπάλληλο (κ. Νικόλαο Σακκά – τηλ: 2445350404) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η προκήρυξη αυτή να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον δικτυακό τόπο του ∆ήµου και να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα της Καρδίτσας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

Η ανακοίνωση σε μορφή PDF