Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας

Δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, θα πραγματοποιηθεί  η 15η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργιθέας, την Τρίτη  21-12-2021  και ώρα 13:00 μ.μ,  σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19) και την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/190/οικ. 22678/6-12-2021 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019.

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, οι οποίοι  δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στην δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή μέσω τηλεδιάσκεψης που θα διεξάγεται παράλληλα.

Ορίζεται ως προθεσμία ενημέρωσης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για τον τρόπο με τον οποίο θα συμμετάσχετε σε αυτήν, η  Τρίτη  21 Δεκεμβρίου   και ώρα 10:00π.μ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  21-12-2021  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.     4097     / 17-12- 2021  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Θέμα:  1ο 13η Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2021, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
 Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού επιτροπής εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων του Δήμου (άρθρο 1 ΠΔ 270/1981) για το έτος 2022.
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας
 Θέμα:  3ο Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας καυσίμων  Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2022.
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας
Θέμα:  4ο Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2022  βάσει του Ν. 4412/2016 (άρθρο 221).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας
Θέμα:  5ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2022  βάσει του Ν. 4412/2016(άρθρο 221).
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας
Θέμα:  6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2022.
Εισηγητής: Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Παπαδήμα Ηλία
Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης-επισκευής οχημάτων του Δήμου για το έτος 2022.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας
Θέμα:  8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για τα Μητρώα Αρρένων 2021.
Εισηγητής: Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Παπαδήμα Ηλία
Θέμα:  9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση  τηλεφωνικών συνδέσεων  και Internet backup
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή στο  EUROMONTANA ευρωπαϊκό δίκτυο με βουνά.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέα

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF