ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΟΓΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εργασία: «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΟΓΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.000,00 €,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Ά/08-08-2016).
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 185/απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1/2022.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά για την ανωτέρω εργασία όπως αυτή περιγράφεται στην συνημμένη τεχνική περιγραφή το αργότερο μέχρι την 09/09/2022 ημέρα Παρασκευή.
Η προσφορά σας θα κατατεθεί στα γραφεία του δήμου Αργιθέας είτε αυτοπροσώπως ή και
ταχυδρομικώς. Κριτήριο αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής (Χαμηλότερη Τιμή)

Ολόκληρη η πρόσκληση

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ