ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για το έτος 2022 για το Δήμο Αργιθέας και τα νομικά του πρόσωπα» 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για το έτος 2022 για το Δήμο και τα νομικά το πρόσωπα» ενδεικτικού προϋπολογισμού 103.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αργιθέας, Διεύθυνση: Ανθηρό, Τ.Κ.: 43065, Κωδικός NUTS: EL 611, Τηλέφωνο: 2445350410, Fax: 2445350419, email:[email protected], https://www.argithea.gov.gr Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Τσίγκα Αθηνά , τηλ.: 2445350410
 2. Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα: https://www.argithea.gov.gr .
 3. Τύπος αναθέτουσας αρχής: Δήμος (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού), μη Κεντρική αναθέτουσα αρχή, εντασσόμενη στη Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Κύρια δραστηριότητα που ασκεί: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
 4. Η αναθέτουσα αρχή δεν είναι Κεντρική Αρχή Αγορών (ΚΑΑ) και η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.
 5. Κωδικός CPV: α) Πετρέλαιο Θέρμανσης 09135100-5, β) Πετρέλαιο Κίνησης 09134100-8 γ) Αμόλυβδη Βενζίνη 09132100-4
 6. Κωδικός NUTS: EL 611 (Καρδίτσα, Τρίκαλα).
 7. Τίτλος έργου: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για το έτος 2022 για το Δήμο και τα νομικά το πρόσωπα». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 83.064,52 €, ΦΠΑ : 19.935,48 €).
 8. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
 9. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  δώδεκα μήνες.
 10. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών εγκατεστημένα σε: α) σε κρατος-μελος τής Ένωσής, β) σε κρατος-μελος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωσή σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημόσιων συμβάσεων. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr).
 11. Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Εγγύηση Συμμετοχής το ύψος της  οποίας   καθορίζεται   σε ποσοστό 1% επί της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. ήτοι 830,65€. Η εγγύηση    συμμετοχής    πρέπει    να    ισχύει    τουλάχιστον    για    τριάντα    (30)    ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες   μετά   τη   λήξη   του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
 12. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων.
 13. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφορών για μεμονωμένα τμήματα.
 14. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής .
 15. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 4/04/2022, ημέρα

Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00.

 1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.
 2. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 5/4/2022, 10:00 π.μ..
 3. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
 4. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Αργιθέας, Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.: 10-6641.01, 30-6641.01, 10-6643.01 και 30- 01, 63.00.00 σχετικές πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα , καθώς του Νομικού του Προσώπου ΔΗΚΕΑΡ.
 5. Προδικαστική προσφυγή κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής ή κατά της διακήρυξης υποβάλλεται εντός προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 361 του Ν. 4412/2016. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016.

Ο Δήμαρχος Αργιθέας

 Στεργίου Ανδρέας

 

Τα έγγραφα της Προκήρυξης

1- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

2 – Ηλεκτρονική υποβολή προσφοράς

3 – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ

4 – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) _ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) – espd-request-v2 (2)

5 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – 20200908 – Οδηγίες Ορθής Υποβολής Προσφορών