ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:  «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Α ΦΑΣΗ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

ΜΕΤΡΟ 19  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2, ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.3

 «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές)»

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης:

 «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Α ΦΑΣΗ)»

Ο Δικαιούχος Δήμος Αργιθέας διακηρύττει ότι την 26ην  του μηνός  Ιουλίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο ανοικτός διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την Πράξη με τίτλο: «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Α ΦΑΣΗ)»

Κωδικός CPV: 45212130-6 (Κατασκευαστικές εργασίες για πάρκα ψυχαγωγίας).

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0011350453 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Α ΦΑΣΗ)»

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

 Κατηγορία 1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με τις ακόλουθες ομάδες εργασιών:

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, προϋπολογισμού 15.057,95€

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, προϋπολογισμού 23.960,70 €

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, προϋπολογισμού 17.446,50 €

ΟΜΑΔΑ Δ: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ , προϋπολογισμού 62.955,01€

ΟΜΑΔΑ Ε: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ,  προϋπολογισμού 10.668,09 €

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η’ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ, προϋπολογισμού 20.185,51€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ,  με

OMAΔΑ Ζ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, προϋπολογισμού 12.299,68€

(ποσά εργασιών με Γ.Ε & Ο.Ε., απρόβλεπτα),απολογιστικά ΑΕΚΚ  3.035,10 € (+όφελος απολογιστικών ΑΕΚΚ) και Φ.Π.Α. 53.806,46 €

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Α ΦΑΣΗ)» βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 8/2020 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αργιθέας, ανέρχεται στο ποσό των 224.193,57 €  (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 278.000,00 € ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: www.argithea.gov.gr.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα: Έργα (χαμηλότερη τιμή) κάτω των ορίων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε Έργα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (με ομάδες εργασιών Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ) ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2: ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (με ομάδα εργασίας Α), όπως περιγράφονται παραπάνω, που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 4.483,86 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο ΔΗΜΟ ΑΡΓΙΘΕΑΣ. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα ,ε τους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2018ΣΕ08210027

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμο Αργιθέας, αρμόδιος υπάλληλος Αθηνά Τσίγκα (τηλ.: 2445350410-413, email: [email protected]) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ανθηρό , 08/07/2022

Για το Δικαιούχο Δήμο Αργιθέας

Ο Δήμαρχος

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

 

ΕΓΓΡΑΦΑ

 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ
 2. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
 3. ΠΡΟΚHΡΥΞΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΗΜΔΗΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ
 4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ
 5. ΣΑΥ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ
 6. ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ
 7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ
 8. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ
 9. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
 11. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΕΕΣ