Π.Υ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: απαγορεύεται αυστηρά με οποιοδήποτε τρόπο η χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο – ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης των πολιτών, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Μουζακίου, έχοντας ως στόχο την εξάλειψη των κινδύνων εκδήλωσης αγροτοδασικών πυρκαγιών σας υπενθυμίζει ότι:  Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαΐου έως 31Οκτωβρίου, απαγορεύεται αυστηρά με οποιοδήποτε τρόπο η χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο.
Σύμφωνα με την νέα υπ’ αριθ. 9/2021 Πυροσβεστική Διάταξη με θέμα: Καθορισμός μέτρων για την   πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς   χώρους»,

                     Απαγορεύεται:

 • Η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών (άρθρο 3), κλαδεμάτων πολυετών φυτειών (άρθρο 4), χορτολιβαδικών εκτάσεων (άρθρο 5) και η καύση για την αναβλάστηση των βοσκοτόπων (άρθρο 6).
  Η τοποθέτηση, φύλαξη ή εγκατάλειψη εύφλεκτων υλικών ή ουσιών εντός αυτών (άρθρο 7).
  Η τοποθέτηση, φύλαξη ή απόρριψη και καύση απορριμμάτων, αποβλήτων η ογκωδών   αντικειμένων εντός αυτών (άρθρο 8).
 • Η καύση εντός των χώρων Υγειονομικής Ταφής απορριμμάτων (άρθρο 9).
 • Η καύση ανθρακοκαμίνων, ασβεστοποιίας  η εγκατάσταση εργαστηριακών συγκροτημάτων (άρθρο 10).
 • Το κάπνισμα μελισσών (άρθρο 11).
 • Το άναμμα φωτιάς σε οικοπεδικούς χώρους, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων  – σπίρτων και άλλων υλών (άρθρο 12).
 • Οι θερμές εργασίες (άρθρο 13).
 • Η ρίψη βολών στα πεδία βολής και ανοικτά σκοπευτήρια (άρθρο 14).
 • Η καύση ειδών πυροτεχνίας και η ρίψη sky lanterns (αερομεταφερόμενα ιπτάμενα φαναράκια) (άρθρο 15).
 • Η χρήση συσκευών έψησης (άρθρο 16).
 • Το άναμμα και η διατήρηση φωτιάς στην ύπαιθρο για οποιοδήποτε σκοπό.
 • Η απόθεση ή εγκατάλειψη ή η απόρριψη, από πεζούς ή εποχούμενους, οποιουδήποτε αντικειμένου ή ύλης ή ουσίας (όπως τσιγάρα, σπίρτα ή άλλα συναφή), η οποία δύναται να αποτελέσει αιτία έναυσης φωτιάς.
 • Η θήρα με όπλα, που έχουν βύσμα από ύλη, από την οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται ενέργειες και εργασίες που προϋποθέτουν τη χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο ή σε χώρους του άρθρου 1 της διάταξης, την τοποθέτηση, φύλαξη ή εγκατάλειψη εύφλεκτων υλικών ή ουσιών, τη χρήση ειδών πυροτεχνίας ή τη χρήση συσκευών έψησης κλπ., μόνο υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στα άρθρα 3 έως και 16. της Π.Δ/ξης

Καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας  Άρθρο 3

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της Κ.Υ.Α.125347/568/2004 (Β΄ 142), της Κ.Υ.Α. 1791/74062/2015 (Β΄ 1468), και λοιπών διατάξεων, όπως κάθε φορά ισχύουν, επιτρέπεται η καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας καθ’ όλη της διάρκεια του έτους, στους δικαιούχους μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες συντρέχουν λόγοι φυτοπροστασίας, με αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφερόμενου και τήρηση εκ μέρους του των ΚΟΓΠ (Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής), εφόσον υφίσταται σχετική άδεια από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (Καρδίτσας) και πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις και τα προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας του άρθρου 3.

Άναμμα φωτιάς σε οικοπεδικούς χώρους   Άρθρο 12

Απαγορεύεται στους οικοπεδικούς χώρους και ακάλυπτους χώρους των παρ. 2.1.α και 2.2. του άρθρου 1 της παρούσας το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους, σε καύσιμη φυτική ύλη που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και κλαδιά, η ποώδης βλάστηση, τα φρύγανα, καθώς και τα κατακείμενα ξηρά κλαδιά, κλπ., σε αποθηκευμένα ή εγκαταλελειμμένα εύφλεκτα, αναφλέξιμα ή εκρήξιμα υλικά που βρίσκονται μέσα σε αυτούς.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ –ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥ Πυροσβεστικές Υπηρεσίες

Η προστασία του περιβάλλοντος, η αποφυγή κινδύνου ξένων περιουσιών και κυρίως η προστασία της ανθρώπινης ζωής από ενδεχόμενη πρόκληση πυρκαγιάς είναι υπόθεση όλων μας.

Π.Υ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΝΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη με θέμα: «Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας»,

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΒΠ)(σε ευρώ)

Άναμμα και διατήρηση για οποιοδήποτε σκοπό φωτιάς στην ύπαιθρο
Άρθρο 2 παρ. 2.12 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

300,00 €

Καύση σιτοκαλαμιάς και άλλων γεωργικών υπολειμμάτων
Άρθρο 3 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

300,00 €

Καύση κλαδεμάτων πολυετών φυτειών
Άρθρο 4 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

300,00 €

Καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων
Άρθρο 5 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

250,00 €

Καύση βοσκοτόπων
Άρθρο 6 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

250,00 €

Εύφλεκτα υλικά ή ουσίες
Τοποθέτηση, φύλαξη ή εγκατάλειψη εύφλεκτων υλικών ή ουσιών, ή άχρηστων ειδών ή απορριμμάτων εντός δασών ή δασικών εκτάσεων.
Άρθρο 7 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

500,00 €

Για δημιουργία χώρων απόρριψης και η καύση απορριμμάτων εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων

500,00 €

Ανθρακοκάμινα, ασβεστοποιία κ.λ. εργαστηριακά συγκροτήματα
Άρθρο 10 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

200,00 €

Κάπνισμα μελισσών
Άρθρο 11 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

150,00 €

Άναμμα φωτιάς η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών σε οικοπεδικούς χώρους και ακάλυπτους χώρους
Άρθρο 12 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

400,00 €

Εκτέλεση Θερμών εργασιών σε υπαίθριους ή ημιυπαίθριους χώρους (ηλεκτροσυγκόληση ή κοπή, χρήση φλόγας ή ηλεκτρολογικού τόξου κ.λ.π. )
Άρθρο 13 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

250,00 €

Η θήρα με όπλα, που έχουν βύσμα από ύλη, από την οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά.
Άρθρο 2 . παρ. 2.14 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

150,00 €
Όλα τα πρόστιμα αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με το συντελεστή 1 – 1,5 – 2 – 3,& 4 που προκύπτει από τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.

Επισημαίνεται ότι το ε λ ά χ ι σ τ ο δυνατό επιβαλλόμενο πρόστιμο είναι τα διακόσια ευρώ   (200,00 €)  και το μέγιστο, τα πέντε χιλιάδες ευρώ. (5.000,00 €)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥ Πυροσβεστικές Υπηρεσίες

Η προστασία του περιβάλλοντος, η αποφυγή κινδύνου ξένων περιουσιών και κυρίως η προστασία της ανθρώπινης ζωής από ενδεχόμενη πρόκληση πυρκαγιάς είναι υπόθεση όλων μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΙ.ΠΥ.Ν.