Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι και οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι στο Δήμο Αργιθέας

Με απόφασή του ο Δήμαρχος Αργιθέας κ. Ανδρέας Στεργίου όρισε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αργιθέας, με θητεία από 01-01-2024 μέχρι 31-12-2024, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Α.1. Τον κ. Σακκά Νικόλαο του Γεωργίου Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικών Θεμάτων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:
-Την εποπτεία και την ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.
-Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους οι οποίοι έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ. 1 περιπτ. Ε Ν 3852 / 2010), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.
-Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
-Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
-Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
-Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.
-Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.
-Τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
-Την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001).
-Γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 1. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:
  -Την εποπτεία και την ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.
  -Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού.
  -Τη χορήγηση αδειών του προσωπικού.
  -Την τέλεση γάμων.
  -Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών.
  -Τη λειτουργία των ΚΕΠ.
  -Την     έκδοση     και    υπογραφή     όλων     των     αποφάσεων,      εγγράφων,      πιστοποιητικών      και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 1. Δημοτικής Περιουσίας και ιδίως:
  Την εποπτεία του Κτηματολογίου και της Δημοτικής Περιουσίας και ειδικότερα :
  -Την ευθύνη συντονισμού αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας, με πλήρη ηλεκτρονική χαρτογράφηση της περιουσίας του Δήμου.
  -Την εποπτεία όλων των συνενωμένων πολεοδομικών υπηρεσιών και υπογραφή όλων των εγγράφων αρμοδιότητάς του.
  -Την ευθύνη συντονισμού και εφαρμογής πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.
  -Την εποπτεία και ευθύνη συντονισμού σύνταξης των πράξεων αναλογισμού αποζημίωσης, τακτοποίησης, προσκύρωσης κατά τις διατάξεις του ν.δ. 17.7.1923 συμπεριλαμβανομένων και όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών.
  -Την ευθύνη συντονισμού για την μεταγραφή και καταχώριση στο Ελληνικό Κτηματολόγιο τίτλων ιδιοκτησίας, συμβολαίων κλπ, την έρευνα και την σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για την σύνταξη αγωγών για ακίνητα ιδιοκτησίας του Δήμου Αργιθέας.
  -Την υποβολή αιτήσεων προς το Κτηματολογικό Γραφείο Καρδίτσας και την επιμέλεια για την εκπόνηση του δικτύου Γεωγραφικών Πληροφοριών.

Α.2. Τον κ. Πούλιο Χαράλαμπο του Βασιλείου Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας και Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Πολιτικής Προστασίας και ιδίως :
  -Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.

 2.   Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας και ιδίως:
-Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της ανακύκλωσης, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.

3.   Την εποπτεία και ευθύνη του Ηλεκτροφωτισμού και ιδίως:
-Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των δικτύων Ηλεκτροφωτισμού.
-Την Εκτέλεση Έργων Ηλεκτροφωτισμού.

4.   Την εποπτεία των δικτύων Ύδρευσης- Άρδευσης και Αποχέτευσης και ιδίως:
Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.

5.  Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού και ιδίως:
-Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
-Την οργάνωση και την εποπτεία του Γραφείου Κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων έργων.
-Τον έλεγχο και τη συντήρηση παντός τύπου οχημάτων – μηχανημάτων.

Α.3. Τον κ. Καραγεώργο Αθανάσιο του Γεωργίου Αντιδήμαρχο των Τεχνικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Τεχνικών Έργων και ιδίως:
  -Την εποπτεία και την ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα το Γραφείο των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης.
  -Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων.

2.   Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακής Πολιτικής και ιδίως:
-Την ανάπτυξη και παρακολούθηση της Μηχανοργάνωσης όλων των υπηρεσιών του Δήμου, των Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, των νέων τεχνολογιών, καινοτομιών και των ζητημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας.
-Την εποπτεία και ευθύνη για το συντονισμό των θεμάτων Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα «Διαύγεια».
-Την εποπτεία και έλεγχο της Υπηρεσίας Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.
-Τη συνεργασία με τους Προέδρους τα Μέλη και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων όλου του Δήμου για θέματα των παραπάνω καθ’ ύλη αρμοδιοτήτων του.
-Την ενημέρωση και επίλυση θεμάτων των πολιτών σε αιτήματα – αναφορές σε σχέση με το αντικείμενό του.
-Την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
-Την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας και των επίσημων λογαριασμών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου Αργιθέας.

3.   Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και ιδίως:
-Την εποπτεία, έλεγχο και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτυξιακών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, ΣΕΣ).
-Την άντληση πληροφόρησης από υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιων Υπουργείων, κ.ά., για δυνατότητες χρηματοδότησης έργων με αναπτυξιακό χαρακτήρα, η ενημέρωση των τοπικών φορέων και η συνεργασία με τοπικούς και άλλους φορείς για την από κοινού αξιοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών.
-Την εποπτεία των διαδικασιών, συνεργασιών, δράσεων, κλπ σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυα με Περιφέρειες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, καθώς και άλλους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.
-Την εποπτεία των διαδικασιών, συνεργασιών και δράσεων που σχετίζονται με το Σύμφωνο των Δημάρχων.
-Τη συλλογή και την τήρηση στοιχείων για την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική κατάσταση στο Δήμο καθώς και για πηγές χρηματοδότησης αναπτυξιακών προγραμμάτων.
-Τη διενέργεια ερευνών, την εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών, την επισήμανση των προτεραιοτήτων έργων και μέτρων και την τήρηση αρχείου αναπτυξιακών μελετών και ερευνών και έργων που έχουν εκτελεστεί και εκτελούνται στο Νομό και στο Δήμο.
-Το σχεδιασμό και προγραμματισμό κοινών ενεργειών με τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς για την υποβολή προτάσεων και την προώθηση κοινών αναπτυξιακών δράσεων.
-Την εξειδίκευση του Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης του Δήμου σε έργα και δράσεις οικονομικής, και κοινωνικής, περιβαλλοντικής προστασίας, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και -γενικότερα – βελτίωσης της ποιότητας ζωής σε βραχυχρόνιο και ετήσιο ορίζοντα.

Α4.    Τον     κ.    Γραμμένο     Κωνσταντίνο       του    Αλεξάνδρου      Αντιδήμαρχο      Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Παιδείας (χωρίς αντιμισθία) και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Περιβάλλοντος και ιδίως:
  -Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.
  -Την ευθύνη των Δασών, την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.
  -Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.

2. Την εποπτεία, την οργάνωση και τον έλεγχο του πολιτιστικού τομέα και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ιδίως:
-Τη συνεργασία με Σωματεία και Συλλόγους του Δήμου, προς το σκοπό της επιλεξιμότητας των προγραμμάτων δράσης τους που επιχορηγούνται από τον Δήμο.
-Την εποπτεία των διαδικασιών, συνεργασιών, δράσεων, κλπ σχετικά με τον τουρισμό και την προβολή του δήμου.
-Την εποπτεία και έλεγχο του τουριστικού σχεδιασμού και υποδομών

 1. Θεμάτων Παιδείας και ιδίως:
  Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν την Παιδεία.

Α5  Ως  εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι  του Δήμου Αργιθέας για το ίδιο χρονικό διάστημα ορίζονται οι κάτωθι:

 1. Ο κ. Μερεντίτης Κωνσταντίνος Εντεταλμένος Σύμβουλος με αρμοδιότητες την Καθημερινότητα και την Αυτεπιστασία και ιδίως:
  -Την επικοινωνία και τη συνεργασία με τους Προέδρους και τα Τοπικά Συμβούλια των κοινοτήτων για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των μόνιμων κατοίκων.
  -Τα ζητήματα της καθημερινότητας και το σχεδιασμό των απαραίτητων σχετικών παρεμβάσεων.
  -Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας Επισκευών – Συντηρήσεων και Έργων Αυτεπιστασίας.
  -Την ευθύνη για τις αμμοληψίες και εκμετάλλευσης ορυκτών υλικών.
  -Την εποπτεία και καλή λειτουργία των παιδικών χαρών.
  -Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.
 1. Ο κ. Καναβός Βασίλειος Εντεταλμένος Σύμβουλος με αρμοδιότητα την Κοινωνική Πρόνοια και ιδίως:
  -Τα θέματα Κοινωνικών Υπηρεσιών (Υγείας, Πρόνοιας, κλπ), Ευπαθών ομάδων πληθυσμού, κοινωνικών δομών και προστασίας κατά της φτώχειας.
  -Τα θέματα σχετικά με Κοινωνικές δομές και Ανάπτυξη τους για την προστασία των δημοτών.
  -Την εποπτεία και την ευθύνη των δράσεων και ενεργειών των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν την Κοινωνική Πολιτική.
  -Τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας.
  -Τη μέριμνα για ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου.
  – Την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου που συσχετίζονται με τη Δημόσια Υγεία και την Τρίτη Ηλικία.
 1. Ο κ. Ποζιός Νικόλαος Εντεταλμένος Σύμβουλος με αρμοδιότητες, τη Νέας Γενιά, τον Αθλητισμό και τον Εθελοντισμό και ιδίως:
  -Τον συντονισμό και την εποπτεία του συνόλου των αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου, των πρωτοβουλιών για τη νέα γενιά, καθώς και τη λειτουργία του μητρώου εθελοντών.
 1. Ο κ. Στεργίου Ηλίας Εντεταλμένος Σύμβουλος με αρμοδιότητα, την Αγροτική Ανάπτυξη και ιδίως:
  -Τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνοτροφίας) και την ευθύνη των δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων.

Β. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σακκά Νικόλαου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος και τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Πούλιου Χαράλαμπου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος και τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Καραγεώργου Αθανασίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γραμμένος Κωνσταντίνος.

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σακκάς Νικόλαος και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Πούλιο Χαράλαμπο.

Ε. Εισηγούνται τα θέματα των αρμοδιοτήτων τους στην δημοτική επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο και υπογράφουν την αλληλογραφία των αρμοδιοτήτων που τους μεταβιβάζονται

ΣΤ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Η απόφαση του Δημάρχου: Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων