Οι συνδυασμοί υποψηφίων για τις περιφερειακές εκλογές στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας/Θεσσαλίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ
Ο Δήμαρχος

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 125 του ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (Α’87), όπως ισχύει.
  2. Την αριθ.9/ 11.05.2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και την 17/2019 απόφαση διόρθωσης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας με την οποία ανακηρύχθηκαν για τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 οι αναφερόμενοι σ’ αυτήν υποψήφιοι συνδυασμών της εκλογικής περιφέρειας/περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ο Υ Μ Ε   Ο Τ Ι

Για τις εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών περιφερειακών αρχών της 26ης Μαΐου 2019 ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί υποψηφίων:

Οι συνδυασμοί των υποψηφίων σε μορφή PDF

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 26η Μαΐου 2019 ημέρα Κυριακή και θα αρχίσει την 07:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί με την υπ’αριθμ. 106326/2959/03-05-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας (θα παρατεθούν τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας).

Ο αριθμός των εδρών (αριθμός Περιφερειακών Συμβούλων) της εκλογικής περιφέρειας Καρδίτσας ανέρχεται σε Οκτώ (08)

Το πρόγραμμα αυτό να τοιχοκολληθεί έξω από κάθε κατάστημα ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη των δήμων και των κοινοτήτων και των συνοικισμών αυτών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Λάμπρος Τσιβόλας

 

Οι συνδυασμοί των υποψηφίων σε μορφή PDF