Οι συνδυασμοί υποψηφίων για τις δημοτικές εκλογές στο Δήμο Αργιθέας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν.4555/2018 “Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΑΊ33)” και του άρθρου 154, παρ. 8 του ν. 4600/2019 (Α’43).
  2. Την αριθ 2/2019 και την αριθμ 8/2019 (διορθωτική) απόφαση του πολυμελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας με την οποία ανακηρύχθηκαν οι αναφερόμενοι σ’ αυτή συνδυασμοί υποψηφίων Δημάρχων ,δημοτικών συμβούλων, συμβούλων κοινότητας και προέδρων κοινοτήτων για τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019

Γνωστοποιούμε ότι

Για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί υποψηφίων για το δήμο Αργιθέας

 

Οι συνδυασμοί υποψηφίων για τις δημοτικές εκλογές του Δήμου Αργιθέας (PDF)

 

Για το Δήμο Αργιθέας που αποτελείται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες:

Ι. Συνδυασμοί για την ανάδειξη δημοτικών αρχών.

Οι έδρες της εκλογικής περιφέρειας Ανατολικής Αργιθέας ανέρχονται σε Τέσσερις (04).

Οι έδρες της εκλογικής περιφέρειας Αργιθέας ανέρχονται σε Επτά (07).

Οι έδρες της εκλογικής περιφέρειας Αχελώου ανέρχονται σε Έξι (06).

Οι έδρες του συμβουλίου της κοινότητας Πετρίλου ανέρχονται σε πέντε (05)

Οι έδρες του συμβουλίου της κοινότητας Ανθηρού ανέρχονται σε πέντε (05)

Οι έδρες του συμβουλίου της κοινότητας Βραγκιανών ανέρχονται σε πέντε (05)

Για τις Κοινότητες Βλασίου, Δροσάτου. Κουμπουριανών ,Λεοντίτου, Πετροχωρίου, Στεφανιάδας, Φουντωτού,Αργιθέας, Ελληνικών, Θερινού, Καλής Κώμης,Καρυάς, Μεσοβουνίου Πετρωτού, Αργυρίου, Καταφυλλίου και Μαράθου εκλέγεται ένας πρόεδρος.

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 26η Μαΐου 2019, ημέρα Κυριακή, και θα αρχίσει την 07:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί με την υπ’ αριθ. 106326/2959/03-05-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας (θα παρατεθούν τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας).

Το πρόγραμμα αυτό να τοιχοκολληθεί έξω από κάθε Κατάστημα ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη του δήμου και των συνοικισμών αυτών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΣΙΒΟΛΑΣ

 

Οι συνδυασμοί υποψηφίων για τις δημοτικές εκλογές του Δήμου Αργιθέας (PDF)