Ο δήμος Αργιθέας (Τ.Κ Αργυρίου) διεκδικεί (δικαστικά) 146.636 ευρώ από τη μέχρι τώρα λειτουργία του υδροηλεκτρικού στον Πλατανιά

Η Δημοτική αρχή διεκδικεί «μέχρι κεραίας» τα δικαιώματα των δημοτών και των Τοπικών Κοινοτήτων. Μιλάμε για τα «ανταποδοτικά» από τις ΑΠΕ, που δικαιούνται οι Τοπικές Κοινωνίες, χωρίς «μεσάζοντες» και λιμνάζουν από το 1998 !

Pacta sunt Servanta!

Αγωγή του Δήμου Αργιθέας κατά της της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΕΛ ΓΚΡΙΝ ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΛΑΣ (ENELGREENPOWERHELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»

Δυνάμει του από 21.5.1998 ιδιωτικού συμφωνητικού συνεργασίας, που συνήψε η, εταιρία «ΑΕΓΕΚ Α.Τ.Ε.» με την πρώην κοινότητα και ήδη τοπική κοινότητα Αργυρίου του Δήμου Αργιθέας Νομού Καρδίτσας, η πρώτη ανέλαβε την κατασκευή υδροηλεκτρικού έργου στην άνω κοινότητα κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 2244/1994 για την εκμετάλλευση των υδάτων του ποταμού Πλατανιά, παραπόταμου του Αχελώου στη θέση «Κλειδέρες».

Η κατασκευή του έργου συμφωνήθηκε να γίνει με φροντίδα και επιμέλεια της εταιρίας ΑΕΓΕΚ, ή όποιου φορέα ήθελε ιδρύσει η εν λόγω εταιρία για το σκοπό αυτό με δική της πρωτοβουλία και ευθύνη. Ρητώς μάλιστα συμφωνήθηκε ότι σε περίπτωση ίδρυσης τέτοιου φορέα – αναπτυξιακής εταιρίας για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών, την κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση του έργου, όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της ΑΕΓΕΚ, που απορρέουν από την άνω συμφωνία θα μεταβιβασθούν αυτοδίκαια και θα αναληφθούν εξ ολοκλήρου από το Φορέα αυτό.

Στο ίδιο ως άνω συμφωνητικό συμφωνήθηκε ότι η άνω κοινότητα θα λαμβάνει για τα πρώτα 15 έτη λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου από τον εκάστοτε φορέα εκμετάλλευσης ποσοστό 5% επί του ποσού, που έχει εισπραχθεί στη διάρκεια του χρόνου για τον οποίο έγινε η οικονομική εκκαθάριση.

Πράγματι για το σκοπό του έργου αυτού η «ΑΕΓΕΚ ΑΤΕ» δημιούργησε το 2001 την εταιρία «ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», η οποία με την από 30.6.2005 απόφαση ΓΣ μετονομάστηκε σε «ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΦΕΚ ΤΑΕ ΕΠΕ 9420/2.9.2005) και ακολούθως την 20.12.2012 (ΦΕΚΤΑΕ-ΕΠΕ – ΓΕΜΗ 487/21.1.2013) απορροφήθηκε από την εναγόμενη «ENELGREENPOWERHELLAS Α.Ε.», η οποία έκτοτε ως καθολική διάδοχος αυτής υπεισήλθε σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της.

Ήδη από το έτος 2011 το έργο είναι σε πλήρη λειτουργία και εκμετάλλευση, η οποία πραγματοποιείται από την εναγόμενη, χωρίς ωστόσο  η άνω τοπική κοινότητα Αργυρίου να έχει λάβει οποιοδήποτε ποσό από τα συμφωνηθέντα, παρότι επανειλημμένως έχουμε οχλήσει την αντίδικο για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ειδικότερα μετά από έγγραφο αίτημα της αντιδίκου προς εμάς για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την τροποποίηση άδειας χρήσης νερού, που έλαβε αρ. πρωτ/λου 860/11.9.2014, λάβαμε για πρώτη φορά γνώση της υπεισέλευσης της εναγομένης στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της δικαιοπαρόχου της «ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο Δήμαρχός μας με την από 26.9.2014 επιστολή του με αρ. πρωτ/λου 5471/26.9.2014 γνωστοποίησε στην εναγόμενη το περιεχόμενο του από 21.5.1998 ιδιωτικού συμφωνητικού συνεργασίας με τη δικαιοπάροχό της ΑΕΓΕΚ ΑΤΕ και της ζήτησε να συμμορφωθεί με τα συμφωνηθέντα.

Η εναγόμενη ουδέν έκτοτε απάντησε και έτσι αναγκαστήκαμε και αποστείλαμε αρχικά έγγραφη επιστολή φέρουσα ημερομηνία 26-9-2014 με αριθμ. πρωτ. 5471/26-9-2014 και ακολούθως την από 12.7.2017 εξώδικη διαμαρτυρία – πρόσκληση, που κοινοποιήθηκε στην αντίδικο δυνάμει της υπ’αριθ. 4386Γ7 14.7.2017 έκθεσης επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Αθηνών Βασιλείου Μακρυγιάννη. Με την εξώδικο αυτή καλέσαμε την αντίδικο να μας επιδείξει και να μας χορηγήσει αντίγραφα των κάτωθι εγγράφων, προκειμένου με βάση αυτά να μπορέσουμε να υπολογίσουμε το ακριβές οφειλόμενο ποσό. Συγκεκριμένα ζητήσαμε:

1) Iσολογισμούς μετ΄ αποτελεσμάτων χρήσης των ετών 2011 έως και 2016

2) αναλυτικό καθολικό του λογαριασμού γενικής λογιστικής των εσόδων που αφορά το ως άνω έργο νομίμως υπογεγραμμένο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου εκάστου των ανωτέρω ετών και

3) καθολικό ισοζύγιο του μηνός Δεκεμβρίου για τις  χρήσεις των ετών από 2011 έως και 2016), αναφορικά με τα έσοδα που έχε, αποκομίσει η καθής από την μέχρι σήμερα λειτουργία και εκμετάλλευση του άνω έργου, προκειμένου να προβούμε σε υπολογισμό της αποζημίωσης που δικαιούμαστε,

Η εναγόμενη δια της από 20.7.2017 δήλωσης – απάντησης , που μας κοινοποιήθηκε στις 7.8.2017, απάντησε ότι πέραν του ειδικού τέλους 3% που καταβάλλει στον Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) ήδη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε σύμφωνα με το Ν. 3468/2006 άρθρο 25 , ουδεμία άλλη υποχρέωση έχει προς εμάς και συνεπώς αρνήθηκε να χορηγήσει τα αιτούμενα έγγραφα.

Εκ της δεδηλωμένης πλέον αρνήσεως της αντιδίκου να μας δώσε, τα παραπάνω στοιχεία, ασκήσαμε ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου την από 26-3-2018 αίτηση (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), με την οποία ζητούσαμε να υποχρεωθεί η αντίδικος δικαστικά στην επίδειξη των άνω εγγράφων. Επί της αιτήσεώς μας αυτής εξεδόθη η υπ’ αριθ. 3648/2018 απόφαση, που απέρριψε την υπό κρίση αίτησή μας λόγω ελλείψεως επικείμενου κινδύνου κατά τα διαλαμβανόμενα στο σκεπτικό της.

Τελικά μετά την κατάθεση της από 1-11-2018 αιτήσεώς μας με αριθμ. πρωτ. 6295/1-11-2018 όπως αυτή συμπληρώθηκε με το με αριθμ. πρωτ. έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιώς η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε) (πρώην ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε πρώην ΛΑΓΗΕ Α.Ε) ήταν αυτή που μας χορήγησε αναλυτική κατάσταση τιμολογίων – εσόδων της εναγόμενης από την εκμετάλλευση του εν λόγω υδροηλεκτρικού σταθμού για το χρονικό διάστημα από 1/2013 έως 22-6-2018 Η ανωτέρω ανώνυμη εταιρεία ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε είχε αρχικά συνάψει με την εταιρεία με την επωνυμία “ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” την υπ’ αριθμ. 765/25-10-2011 Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία αφορούσε τον υδροηλεκτρικό σταθμό στη θέση “ΚΛΕΙΔΕΡΕΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ” του Δήμου μας.

Ακολούθως στις 14-1-2013 καταχωρήθηκε στο μητρώο της άνω εταιρείας (νυν ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε) η απορρόφηση της “ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” από την εναγομένη με την οποία από τότε και μέχρι σήμερα συναλλάσσεται ο ανωτέρω διαχειριστής ηλεκτρικής ενέργειας.

Με το με αριθμ. πρωτ. 6608/23-11-2018 έγγραφό της η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε παραθέτει αναλυτικά κατάσταση των σχετικών πιστωτικών τιμολογίων – εσόδων της εναγομένης από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του άνω υδροηλεκτρικού σταθμού στα οποία περιλαμβάνεται ΦΠΑ 13% και έχουν αφαιρεθεί οι νόμιμες κρατήσεις.

 

Συμφωνητικό Κοινότητας Αργυρίου Καρδίτσας

Συμφωνητικό Κοινότητας Νέου Αργυρίου Ευρυτανίας

Αγωγή του Δήμου Αργιθέας