Νέα δημοπράτηση έργου από το δήμο Αργιθέας: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΒΛΑΣΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΒΛΑΣΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 45.967,74 € (πλέον Φ.Π.Α.).

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αργιθέας, Διεύθυνση: Ανθηρό, Τ.Κ.: 43065, Κωδικός NUTS: EL 611, Τηλέφωνο: 2445350410, Fax: 2445350419, email: [email protected], url: www.dimosargitheas.gr, Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Αθηνά Τσίγκα, τηλ.: 2445350410-413.
 2. Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα: www.dimosargitheas.gr, πλην του εντύπου οικονομικής προσφοράς το οποίο θα παραλαμβάνουν από τα γραφεία του Δήμου Αργιθέας στο Ανθηρό μέχρι την 15-5-2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13.00 μ.μ.
 3. Τύπος αναθέτουσας αρχής: Δήμος (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού), μη Κεντρική αναθέτουσα αρχή, εντασσόμενη στη Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Κύρια δραστηριότητα που ασκεί: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
 4. Η αναθέτουσα αρχή δεν είναι Κεντρική Αρχή Αγορών (ΚΑΑ) και η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.
 5. Κωδικός CPV: 45233120-6 (Έργα οδοποιίας).
 6. Κωδικός NUTS: EL 611 (Καρδίτσα, Τρίκαλα).
 7. Τίτλος έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗ ΤΚ ΒΛΑΣΙΟΥ, Κατηγορίες έργου: ΟΔΟΠΟΙΙΑ , Προϋπολογισμός έργου: 57.000,00 € (45.967,74 πλέον Φ.Π.Α. 24% 11.032,26 €).
 8. Η σύμβαση αναλύεται σε εργασίες οδοποιίας 45.967,74€ (ποσά εργασιών με Γ.Ε & Ο.Ε., και απρόβλεπτα και αναθεώρηση ), και Φ.Π.Α. 11.032,26 €.
 9. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
 10. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 11. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Α1 τάξη και άνω ΟΔΟΠΟΙΙΑ  και που είναι εγκατεστηµένα σε:

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας,              καθώς και

 δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 1. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
 2. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός κάτω των ορίων.
 3. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφορών για μεμονωμένα τμήματα.
 4. Οι όροι της σύμβασης αναφέρονται λεπτομερώς στην Ειδική και Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
 5. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του Ν. 4412/2016 (κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης).
 6. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16η Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη . Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00.
 7. Οι προσφορές υποβάλλονται είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) µε συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση : Ανθηρό Τ.Κ. 43065). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.
 8. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας την 16η Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη   και ώρα 12:30 (Ημερομηνία – Ώρα) από την αρμόδια Επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ.  30/2019 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής(ΑΔΑ:602ΔΩΨ3-0Υ5). Στην αποσφράγιση επιτρέπεται να παρίστανται νόμιμα οριζόμενοι εκπρόσωποι των οικονομικών φορέων. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
 9. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Κ.Α. 30-7323.77 του προϋπολογισμού του Δήμου του 2019 (ΣΑΤΑ 2017:28.000,00€ και Τ.Ε. 29.000,00€)
 10. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου και ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο  έσοδο.  Το  παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή  από  το  αποφασίζον διοικητικό όργανο.
 11. Η σύμβαση δεν εμπίπτει στη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (ΣΔΣ).

 

Ο Δήμαρχος Αργιθέας

Λάμπρος Τσιβόλας

 

Προκήρυξη αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΤΕΥΔ σε WORD