Κατεπείγον: Κατάρτιση μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προθεσμία λήγει τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου

 Για την κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις στην περιοχή ευθύνης δήμου Αργιθέας.

 ΣΧΕΤΙΚΟ : Το αριθμ. Πρωτ. 2/52145/0026/1-7-2014 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους.

Ο δήμαρχος Αργιθέας, προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργου, που θα επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις στην περιοχή ευθύνης δήμου Αργιθέας με τη διάθεση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και προσωπικού, όταν αυτό απαιτηθεί.

 ΚΑΛΕΙ

 Όσους επιθυμούν να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο στο Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου Αργιθέας (Ανθηρό τηλέφωνα- 2445350410, fax 2445350419), αίτηση συμμετοχής σε κλειστό φάκελο, μέχρι και τις 26/09/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρες 7.30-15.00, στην οποία να αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική Δ/νση, τηλέφωνο και fax.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν

 1. Βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ ή στα Μητρώα εργοληπτικών επιχειρήσεων αντίστοιχης κατηγορίας των όμορων Περιφερειακών Ενοτήτων .
 2. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των μηχανημάτων έργων που κατέχουν και των χειριστών αυτών (άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ, άδεια χείριστού μηχανήματος έργου).
 3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω :

ΟΡΟΙ

Α) Οφείλουν να έχουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης (εντός 1 ώρας) από τη στιγμή ειδοποίησης, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου και για το χρονικό διάστημα από 01-10 μέχρι 30-04-2017 σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης δήμου Αργιθέας και ζητηθεί από τους υπεύθυνους της τεχνικής υπηρεσίας. τα ανωτέρω οχήματα και μηχανήματα έργων θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με την έκταση της φυσικής καταστροφής και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Β) Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις κλπ, με τιμές χρέωσης ανά ώρα, χωρίς Φ.Π.Α. θα είναι τα ακόλουθα:

α/α Όχημα – μηχάνημα έργων – εργάτης ενδεικτική ωριαία δαπάνη απασχόλησης (€)

1 Ισοπεδωτήρας μέχρι 150HP 55

2 Ισοπεδωτήρας άνω των 150HP 65

3 Προωθητήρας τύπου D7 70

4 Προωθητήρας τύπου , D8 80

5 Προωθητήρας τύπου D9 100

6 Φορτωτής κάτω των 4μ3 70

7 Φορτωτής άνω των 4μ3 80

8 Εκσκαφέας – φορτωτής τύπου JCB 45

9 Μηχανικός εκσκαφέας 65

10 Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας 0,35€/HP

11 Λεπίδα αποχιονισμού – αλατοδιανομέας (με ίδια χρήση αλατιού) 100

12 Λεπίδα αποχιονισμού – αλατοδιανομέας (με χορήγηση αλατιού) 85

13 Λεπίδα αποχιονισμού (χωρίς αλατοδιανομέα) 60

14 Αλατοδιανομέας (με ίδια χρήση αλατιού) 40

15 Αλατοδιανομέας (με χορήγηση αλατιού) 25

16 Φρέζα χιονιού (εκτοξευτήρας) 85

17 Ρυμουλκό – γερανός με ανυψωτική ικανότητα >20τόν. 65

18 Βυτιοφόρο νερού 50

19 Φορτηγό έως 20τον. 45

20 Επικαθήμενο φορτηγό μεταφοράς μηχανήματος έργων 50

Γ) Στην ωριαία δαπάνη απασχόλησης μηχανήματος περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για την εργασία (απασχόληση του μηχανήματος, του χειριστή και του βοηθού χειριστή, όπου αυτό προβλέπεται) για εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού και αλατοδιανομής, καθαρισμού του οδοστρώματος (άρσης καταπτώσεων), αποκατάστασης φθορών του οδοστρώματος στα οδικά τμήματα, κατασκευής φραγμάτων ανάσχεσης πλημμύρας, αποκατάστασης αναχωμάτων ποταμών, διάνοιξης τάφρων για την αποφυγή πλημμυρών και άρσης φερτών και κορμών δέντρων στις θέσεις γεφυρών, που θα συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες, του αναδόχου υποχρεουμένου να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος, εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό του μηχανήματος με καύσιμα και την αλλαγή ή συμπλήρωση λιπαντικών.

Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή του, για εκτέλεση εργασιών ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή της Υπηρεσίας ύστερα από απόφαση του δημάρχου και περατώνεται ο χρόνος αυτός μετά από άρση της εντολής της Υπηρεσίας.

Σε αυτόν το χρόνο περιλαμβάνονται :

 • η ανά τακτά διαστήματα με ευθύνη του αναδόχου ή ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας διενέργεια περιπολίας στα τμήματα ευθύνης των οχημάτων και μηχανημάτων έργων και
 • η εκτέλεση των εργασιών αποχιονισμού, άρσης καταπτώσεων, αποκατάστασης φθορών του οδοστρώματος, κατασκευής φραγμάτων ανάσχεσης πλημμύρας, αποκατάστασης αναχωμάτων ποταμών, διάνοιξης τάφρων για την αποφυγή πλημμυρών και άρσης φερτών και κορμών δέντρων στις θέσεις γεφυρών κλπ. Στις παραπάνω αναφερόμενες ωριαίες τιμές μονάδας περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα παρακάτω :
 • η διάθεση ενός εργοδηγού – συντονιστή για κάθε συνεργείο αποχιονισμού και αλατοδιανομής, καθαρισμού του οδοστρώματος (άρσης καταπτώσεων), αποκατάστασης φθορών του οδοστρώματος, κατασκευής φραγμάτων ανάσχεσης πλημμύρας, αποκατάστασης αναχωμάτων ποταμών, διάνοιξης τάφρων για την αποφυγή πλημμυρών και άρσης φερτών και κορμών δέντρων στις θέσεις γεφυρών κλπ
 • η αμοιβή τυχόν αναμονής κατά το χρόνο απασχόλησης από τη στιγμή της εντολής, για εκτέλεση εργασιών μέχρι τη λήξη αυτής
 • οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασιών και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του αναδόχου

Δ) Οφείλουν να αποδεχθούν τις παραπάνω προτεινόμενες τιμές, οι οποίες θα ισχύουν μέχρι 30-04-2017 και εφόσον εγκριθούν από την Οικονομική επιτροπή του δήμου Αργιθέας.

Ε) Οφείλουν να δηλώσουν αναλυτικά τα οχήματα και μηχανήματα που διαθέτουν (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσης)

ΣΤ) Είναι υπεύθυνοι:

 • ώστε τα οχήματα και μηχανήματα έργων και το προσωπικό να διαθέτουν τις απαραίτητες κατά νόμο άδειες (άδεια κυκλοφορίας, τέλη χρήσης κλπ).
 • να εφαρμόζει άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικέ διατάξεις (Ν.1568/85, Π.Δ. 17/96, Π.Δ.19/96, Π.Δ.294/88, Π.Δ.305/96, Ν.1396/83, Π.Δ.447/75, Π.Δ.778/80, Π.Δ.1073/81, Ν.1430/84, Π.Δ.395/94, Π.Δ.396/94, Π.Δ.397/94, Π.Δ.399/94, Π.Δ.105/95, Π.Δ.77/93, Π.Δ. 212/06, Π.Δ.149/06) καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί
 • κατ’ αποκλειστικότητα για οποιοδήποτε ατύχημα των οχημάτων, μηχανημάτων έργων και προσωπικού.

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων και μηχανημάτων έργων (εταιρείες – φυσικά πρόσωπα) που θα ενεργοποιούνται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών, θα επιλέγονται κάθε φορά αφού θα συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια της φυσικής καταστροφής (σχετικές προγνώσεις ΕΜΥ, ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορές των αρμόδιων υπηρεσιών και επιβλεπόντων υπαλλήλων από τα σημεία συμβάντων κλπ.), τα σημεία όπου απαιτείται επέμβαση, η διαθεσιμότητα σε απαιτούμενα οχήματα, μηχανήματα έργου και προσωπικού ( βάσει των ανωτέρω δηλώσεων τους) καθώς και οποιουδήποτε άλλου παράγοντα θεωρηθεί κρίσιμος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της φυσικής καταστροφής.

Εμπειρία και αξιοπιστία η οποία να αποδεικνύεται, σχετικά με το αντικείμενο (αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών) και η οποία να μπορεί να πιστοποιείται από Δημόσιο Φορέα ( Υπουργεία, Οργανισμούς, Ο.Τ.Α., κλπ.) θα αποτελέσει θετικό στοιχείο για την αξιολόγηση συνεργασίας ιδιοκτητών μηχανημάτων έργων – οχημάτων (εργοληπτικών επιχειρήσεων και ιδιωτών) με το δήμο Αργιθέας Οι ιδιοκτήτες (εταιρείες – φυσικά πρόσωπα) που θα ανταποκριθούν στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τίθενται άμεσα στη διάθεση του γραφείου της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Αργιθέας.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στην Υπηρεσία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΣΙΒΟΛΑΣ