Επιχορήγηση του Δήμου Αργιθέας με 229.100,00 ΕΥΡΩ από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ

Με απόφασή του ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Αλέξανδρος Χαρίτσης  κατένειμε ποσό ύψους 150.000.000,00 € από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» στους  Δήμους της χώρας, για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων
αυτών, που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», όπως προσδιορίζονται από την ΥΑ 4748/20-02-2018.

Ο Δήμος Αργιθέας επιχορηγείτε με  το ποσό των 229.100,00 ΕΥΡΩ.

 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

Η κατανομή του ποσού πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη δημογραφικά χαρακτηριστικά κάθε ΟΤΑ με βάση τα στοιχεία μόνιμου πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά συνδεόμενα με την έκταση, τη νησιωτικότητα και την ορεινότητα των ΟΤΑ καθώς και οικονομικά χαρακτηριστικά συνδεόμενα με τις περιφερειακές ανισότητες.

Ειδικότερα, τα κριτήρια κατανομής του ποσού μεταξύ των Περιφερειών είναι τα εξής:

 • Πληθυσμός
 • Μεταβολή πληθυσμού
 • Έκταση
 • Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
 • Ανεργία

Τα κριτήρια κατανομής του ποσού μεταξύ των Δήμων ανά Περιφέρεια είναι τα εξής:

 • Πληθυσμός
 • Έκταση
 • Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν του Νομού
 • Πυκνότητα Πληθυσμού (ειδικά σε Δήμους της Περιφέρειας Αττικής)

Γενικά κριτήρια κατανομής του ποσού ανά Δήμο είναι τα εξής:

 • Αριθμός οικισμών ανά Δήμο
 • Νησιωτικότητα
 • Ορεινότητα
 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31-12-2021 με δυνατότητα παράτασης.

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Ο προγραμματισμός των δράσεων που θα υλοποιηθούν με την παρούσα επιχορήγηση γίνεται από τους δήμους. Τα βασικά κριτήρια επιλογής των έργων από τους δήμους προσδιορίζονται στο άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 4748/20.02.2018 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

Επιλέξιμες δράσεις είναι οι κάθε είδους πράξεις που εξυπηρετούν τους αναπτυξιακούς άξονες του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 4748/20.02.2018 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

Δεν χρηματοδοτούνται έργα που έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση από άλλα προγράμματα.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε είδους δαπάνης ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης επιχορήγησης.

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών προγραμματισμού υλοποίησης δράσεων, οι δήμοι θα ενημερώσουν το υπό ανάπτυξη πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΕΣ όταν αυτό τεθεί σε λειτουργία. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του, οι δήμοι θα αποστείλουν στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών Τεχνικό Δελτίο με την καταγραφή όλων των έργων που θα υλοποιήσουν με την παρούσα επιχορήγηση. Σχετικό έντυπο θα αποσταλεί στους δήμους στο επόμενο χρονικό διάστημα.

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Με την έκδοση της απόφασης αυτής, το ΥΠΕΣ θα καταβάλλει ποσοστό 50% της επιχορήγησης στους Δήμους με χρηματική εντολή προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το υπόλοιπο της επιχορήγησης θα καταβληθεί στους δικαιούχους με την υποβολή δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, το είδος των οποίων θα προσδιοριστεί με σχετικό έγγραφο του ΥΠΕΣ.

 1. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Οι Δήμοι οφείλουν να τοποθετούν την πινακίδα του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» σε ορατό σημείο και με το ανάλογο μέγεθος σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στο site του ΥΠΕΣ: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/ProgrammaFilodimos/ProgrammaFilodimosN/Dimosiotita/

 

Ολόκληρη η απόφαση σε μορφή PDF