Πρόσληψη δύο ατόμων για οχτώ μήνες στο Δήμο Αργιθέας – Πίνακες κατάταξης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Έχοντας υπ’ όψη:

  1. Το άρθρο 170 του Ν. 3584/07
  2. Το άρθρο 11 παρ.2 του ΠΔ 410/88
  3. Την περιπτ’ δ παρ 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10
  4. Την παρ. 20 Άρθρο 21 του ν. 2190/1994
  5. Την αριθμ 01/2019 ΣΟΧ ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου (οκτάμηνης απασχόλησης )
  6. Την αριθμ 5496/2θ19/1 /2θ19/1 -4-2019 έγκριση ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ
  7. Την αριθμ 67/2019 απόφαση του Δημάρχου Αργιθέας με την οποία συστήθηκε η επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.
  8. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
  9. Το από αριθμ.πρωτ. 1148/22-04-2019 πρακτικό επιτροπής για την κατάρτιση των σχετικών πινάκων.
  10. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού Δήμου του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη των κάτωθι υποψηφίων:

α/α

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

Ειδικότητα

Διάρκεια

Απασχόλησης

1

Παλαμά

Μαριάνα

Γεώργιος

ΠΕ Διοικητικού –
Οικονομικού

24-04-2019 έως
και 23-12-2019

2

Καναβός

Παύλος

Κωνσταντίνος

ΥΕ Εργατών

24-04-2019 έως
και 23-12-2019

Σε περίπτωση ένστασης και ελέγχου από το ΑΣΕΠ, αν οι ανωτέρω υποψήφιοι δεν συμπεριλαμβάνονται στους αναμορφωμένους πίνακες, τότε απολύονται.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΣΙΒΟΛΑΣ

 

Ολόκληρη η απόφαση Δημάρχου

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 

ONOMAΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ONOMAΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 101

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΠΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ

 

Οι πίνακες αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου Αργιθέας στις 22 Απριλίου 2019