Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 19:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την  14-02-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74Α  παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 Η σύγκλιση της Δημοτικής Επιτροπής θα πρέπει να διενεργηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 4301/04-12-2023 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πρέπει μέχρι 01-03-2024 να αναληφθεί η κύρια νομική δέσμευση, διαφορετικά η απόφαση ένταξης θα ανακληθεί.

 Ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής
Νικόλαος Σακκάς                                                                     

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΑΡΓΙΘΕΑΣ, ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 14-02-2024 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 834/13-02-2024   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Σακκάς Νικόλαος Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής

Θέμα:  1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ.ΛΕΟΝΤΙΤΟ-ΠΕΤΡΙΛΟ-ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ (A.M.1/2022) ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 204839»
Θέμα:  2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ.ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ.ΑΝΘΗΡΟΥ, Τ.Κ.ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ, Τ.Κ.ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ) Α.Μ.2/2022 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 204834)» .

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.
Γραμμένος
Κωνσταντίνος
2.
Καραγεώργος
Αθανάσιος
3.
Κορλού
Όλγα
4.
Θεοδωράκης
Αθανάσιος