Δύο προσλήψεις για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αργιθέας

Στην  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου χρόνου δύο ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Αργιθέας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία 2014-2020», προχωρά ο Δήμος Αργιθέας.

Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν διάρκεια ενός έτους με περιθώριο ανανέωσης ως την ολοκλήρωση του προγράμματος και αφορούν τις ακόλουθες ειδικότητες:

Π.Ε. ή Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών (1)

ΠΕ Ψυχολόγων (1)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Δήμος Αργιθέας, Ανθηρό, Τ.Κ.43065,  υπόψη  κας Αθηνάς  Τσίγκα (τηλ. επικοινωνίας: 2445350410-2445350413).

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη των θέσεων εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για τις θέσεις προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αργιθέας (άρθρο ένατο, παρ.28 του Ν. 4057/2012)