Δήμος Αργιθέας: Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης, “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ”, εκτιμώμενης αξίας 362.903,23€

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ» , εκτιμώμενης αξίας 362.903,23€ (πλέον Φ.Π.Α.)

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αργιθέας Διεύθυνση: Ανθηρό, Τ.Κ.: 43065, Κωδικός NUTS: EL 611, Τηλέφωνο: 2445350410, Fax: 2445350418, email: Δήμου Αργιθέας, url: http://www.dimosargitheas.gr, Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Αθηνά Τσίγκα, τηλ.: 2445350410-413.
 2. Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα: http://www.dimosargitheas.gr .
 3. Τύπος αναθέτουσας αρχής: Δήμος (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού), μη Κεντρική αναθέτουσα αρχή, εντασσόμενη στη Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Κύρια δραστηριότητα που ασκεί: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
 4. Η αναθέτουσα αρχή δεν είναι Κεντρική Αρχή Αγορών (ΚΑΑ) και η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.
 5. Κωδικός CPV: 45233222-1 (Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης).
 6. Κωδικός NUTS: EL 611 (Καρδίτσα, Τρίκαλα).
 7. Τίτλος έργου: «Συντήρηση -Βελτίωση υποδομών Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας», Κατηγορίες έργου:ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, Προϋπολογισμός έργου: 450.000,00€ (362.903,23€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 87.096,77€).
 1. Η σύμβαση αναλύεται σε εργασίες οδοποιίας 335.346,05€ (ποσά εργασιών με Γ.Ε & Ο.Ε., απρόβλεπτα), Απολογιστικές εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε.: 25.000,00€, ποσό για αναθεωρήσεις 2.557,18€ και Φ.Π.Α. 87.096,77€.
 2. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
 3. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ως εργοληπτικές επιχειρήσεις στον τομέα των δημοσίων έργων εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού   με   την   Ένωση   Προσαρτήματος    I    της    ως    άνω    Συμφωνίας,    καθώς    και  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 1. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 258,06 ευρώ με ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ήτοι 03-5-2020.
 2. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων.
 3. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφορών για μεμονωμένα τμήματα.
 4. Οι όροι της σύμβασης αναφέρονται λεπτομερώς στην Ειδική και Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
 5. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016 (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης).
 6. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 3ην Ιουλίου 2019,ημέρα Τετάρτη . Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00.
 1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος με συστημικό αριθμό «83055».
 2. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
 3. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 4. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 09 Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καρδίτσας (Ταχ. Δ/νση: Σαρανταπόρου 140, Καρδίτσα 43132) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 28/05-4-2019 (ΑΔΑ:ΨΓΜΓΩΨ3-1ΥΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας.
 5. Στην αποσφράγιση επιτρέπεται να παρίστανται νόμιμα οριζόμενοι εκπρόσωποι των οικονομικών φορέων.
 6. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
 7. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ : 040,00€ και Τακτικά έσοδα: 200.960,00€(ΚΑ:30-7323.70)
 8. Προδικαστική προσφυγή κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής ή κατά της διακήρυξης υποβάλλεται εντός προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 361 του Ν. 4412/2016. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016.
 1. Η σύμβαση δεν εμπίπτει στη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (ΣΔΣ).

 

Ο Δήμαρχος Αργιθέας

Λάμπρος Τσιβόλας

 

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού