ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο Δήμος Αργιθέας καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσκομίσουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ασφάλιση των υπηρεσιακών του οχημάτων και μηχανημάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν οι ίδιοι ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς την οικονομική τους προσφορά μέχρι τις 29/05/2023 στον Δήμο Αργιθέας, Ανθηρό, Τ.Κ. 43060, τηλ. 2445350421 Τμήμα Προμηθειών Ουρανία Κλάρα.

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΠΠΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΠΟΣΟ
1 ΚΗΗ 6648 54 ΑΠΟΡΡΙΜΜ ΦΙΧΑΠ 30-05-2023 23-09-2023
2 ΜΕ 150235 110 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 30-05-2023 23-09-2023
3 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 30-05-2023 23-09-2023

Το έντυπο της προσφοράς που θα κατατεθεί θα πρέπει να είναι το πρότυπο έντυπο οικονομικής προσφοράς του Δήμου Αργιθέας με βάση τα οχήματα που αναφέρονται και ακολουθεί παρακάτω.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή με βάση την ασφάλιση όλων των οχημάτων για σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές (αστική ευθύνη), νομική προστασία, υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα και επιπλέον για τα μηχανήματα του Δήμου, αστική ευθύνη κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο.
• Στα οχήματα στην προσφορά να περιλαμβάνονται και η κάλυψη θραύσης κρυστάλλων.
• Στην προσφορά των παραπάνω οχημάτων να περιλαμβάνεται η φροντίδα ατυχήματος και το προσωπικό ατύχημα.
• Ο χρόνος ασφάλισης ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος.
• Η διαδικασία που θα ακολουθήσει για την παραπάνω υπηρεσία, είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο, ύστερα από έγγραφη κατάθεση έγγραφων προσφορών σε κλειστό φάκελο.
• Θα γίνουν δεκτοί όσοι υποβάλουν προσφορά για όλες τις υπηρεσίες και για το σύνολο του στόλου οχημάτων.
• Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
• Η ασφαλιστική εταιρεία που θα επιλεγεί θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό φερεγγυότητας.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου μας από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας 29/05/2023.

Ο Δήμαρχος
Ανδρέας Στεργίου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ-05-2023 σε μορφή WORD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ-05-2023 σε μορφή PDF