ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ του έργου «Αποκατάσταση υδρομαστευτικών  έργων Δήμου Αργιθέας»

Ο Δικαιούχος Δήμος Αργιθεας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου  «Αποκατάσταση  υδρομαστευτικών  έργων Δήμου Αργιθέας», (CPV: 45240000-1 Κωδικός ΝUTS: EL611, με προϋπολογισμό 1.080.645,16€.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία υδραυλικών , με προϋπολογισμό 1.080.645,16€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα, απολογιστικά).
Το παρόν έργο αφορά εργασίες στο σύνολο των υδραγωγείων του Δήμου Αργιθεας.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.argithea.gov.gr )

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας υδραυλικά  και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/11/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05/12/2023, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ., η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2% (12.096,77 €) και ισχύ μέχρι την 28/10/2024.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Ειδικό Αναπτυξιακό πρόγραμμα : «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα: «Περιβάλλον»
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με την διακήρυξη του έργου.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαοκτώ  (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η  αριθμ. 59/2023(ΑΔΑ:6ΒΤΩΩΨ3-1ΩΣ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο: Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δικαιούχου Δήμου Αργιθέας (Ανθηρό Τ.Κ.43060 ), μέχρι τις 22/11/2023 (ημερομηνία).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.3873/22-10-2021 (ΑΔΑ:9ΥΦΑ46ΜΤΛ6-4ΩΒ) Απόφαση Ένταξης του έργου.

Ανθηρό , 08/11/2023

Ο Δικαιούχος Δήμος Αργιθέας

Ο Δήμαρχος Αργιθέας
Ανδρέας Στεργίου  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

espd_request ΜΕΨΗΦΙΑΚΗ: espd_request ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ
espd-request-v2 (1).xml: espd-request-v2 (1)
ΓΣΥ  ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ: ΓΣΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ  
Διαβιβαστικό για δημοσίευση: διαβιβαστικο για δημοσιευση 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΣΗΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΣΗΣ ΜΕ ΦΗΦΙΑΚΗ 08.11.2023
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΕΣΥ  ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ: ΕΣΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ_ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ _ME CHFIAKH
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ

ΧΑΡΤΕΣ:

MAP 1 – ANTHRO
MAP 2 – THERINO
MAP 3 – MESOVOUNI
MAP 4 – ARGITHEA
MAP 5 – PTELEA
MAP 6 – PETROTO
MAP 7 – ELLINIKA-KALIKOMI
MAP 8 – VLASI_PETRILO_DROSATO
MAP 9 – KOUBOURIANA
MAP 10 – PETROCHORI
MAP 11 – LEONTITO_FOUNTOTO
MAP 12 – STEFANIADA
MAP 13 – VRAGIANA
MAP 15 – MARATHOS
MAP 16 – KATAFYLI
Map 17_Geo v1 με ψηφιακη