Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 9:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την  13-11-2023 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 09:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ   

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ    13-11-2023  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   4348  /09-11-2023   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο «Περί ορισμού  Συμβολαιογράφου για σύνταξη δανειστικού συμβολαίου για τη συνομολόγηση Δανείου με το Τ.Π.& Δ.».

 

Θέμα:  2ο Καθορισμός, έγκριση όρων δημοπράτησης – συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ.ΑΝΘΗΡΟΥ,Τ.Κ.ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ,Τ.Κ.ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ)Α.Μ.2/2022», της Πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ.ΑΝΘΗΡΟΥ,Τ.Κ.ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ,Τ.Κ.ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ)Α.Μ.2/2022» στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» – Μέτρο 4, Υπομέτρο 3, Δράση 4 ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ : 0035994077
Θέμα:  3ο Καθορισμός, έγκριση όρων δημοπράτησης – συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του 1ου υποέργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ.ΛΕΟΝΤΙΤΟ-ΠΕΤΡΙΛΟ-ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ)A.M.1/2022», της Πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ.ΛΕΟΝΤΙΤΟ-ΠΕΤΡΙΛΟ-ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ)A.M.1/2022», στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» – Μέτρο 4, Υπομέτρο 3, Δράση 4 ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ : 0036137077
Θέμα:  4ο Καθορισμός, έγκριση όρων δημοπράτησης – συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του του έργου  με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Αργιθέας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Θέμα:  5ο Περί υποβολής πρότασης στην αριθμ.πρωτ.73601/07-9-2023  πρόσκληση  του «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» για ένταξη και χρηματοδότηση της Πράξης ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (II)» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με τιτλο :Κάλυψη αναγκών διαχείρισης πλημμύρας (Daniel)
Θέμα:  6ο Περί έγκρισης τεχνικών μελετών δημοτικών κτιρίων του Δήμου Αργιθεας.
Θεμα 7ο Περί υποβολής πρότασης στην αριθμ.πρωτ.91030/24-10-2023  πρόσκληση  στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» για ένταξη και χρηματοδότηση της Πράξης ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (II)» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με Α/Α ΟΠΣ :6898

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής: ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Πούλιος Χαράλαμπος
2. Καραγεώργος Αθανάσιος
3.
Γραμμένος
Κωνσταντίνος
4. Καμπούρης Δημήτριος
5. Σακελλάρης Γεώργιος
6. Μερεντίτης Κωνσταντίνος