Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ”

Ο Δήμος Αργιθέας προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: Αποκατάσταση υδρομαστευτικών έργων Δήμου Αργιθέας » με προεκτιμώμενη αμοιβή 23.128,69€ (χωρίς ΦΠΑ).

Tα τεύχη του διαγωνισμού (Περίληψη Διακήρυξης, Διακήρυξη, φάκελος δημόσιας σύμβασης, Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης(TEΥΔ). Το έντυπο οικονομικής προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν έως και μια ημέρα πριν το διαγωνισμό από το γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής.

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η 22-03-2018 , ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Αργιθέας στο Ανθηρό ,Τ.Κ.43065 και η διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού  και αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί στα γραφεία της   Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καρδίτσας (Ταχ.Δ/νση Σαρανταπόρου 140-Καρδίτσα 43132) την ίδια ημέρα  και ώρα 12:30μ.μ.  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την αριθμ.100/2017(ΑΔΑ:6Σ0ΛΩΨ3-7ΞΩ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργιθέας.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών  κατηγορίας 27όπως προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.

 

Ολόκληρη η διακήρυξη σε μορφή PDF