Δια περιφοράς η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας την Παρασκευή 29 Μαϊου 2020 και ώρα 12:00

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Δια περιφοράς θα πραγματοποιηθεί το  η 5η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργιθέας, την Παρασκευή   29-5-2020 και ώρα 12:00, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΝΠ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55 τ. Α΄.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη απαρτίας αποτελεί η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι καλείσθε επίσης να καταθέσετε το ειδικό έντυπο ψηφοφορίας, που θα φέρει και το ονοματεπώνυμό σας, τη Παρασκευή   29-5-2020 από ώρα 12:00 έως 17:00 είτε ηλεκτρονικά στο email [email protected]).

Σε περίπτωση που οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό e-mail, η ανωτέρω επικοινωνία/αλληλογραφία μπορεί να γίνει με fax:2445350419, ή με τη χρήση sms προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου (κ. Παπαδήμα Ηλία κιν.6974793866).

 

                                        ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

  1. 5η τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ. Πούλιος Χαράλαμπος .

 

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  330,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2020  ( Β΄ Κατανομή).

                      Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

 

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση γνωμοδότησης, για την έκδοση άδειας επέμβασης σε δασική έκταση του εγκατεστημένου σταθμού κινητής τηλεφωνίας, με κωδική ονομασία ‘’1201965_VRAGIANA’’, της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.

Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στεργίου Ανδρέας .

 

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα της κ. Σταμούλω Ζάχου για χορήγηση βεβαίωσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

 

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση παράταση του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου  προς Τ.Κ. Κουμπουριανών (Α.Μ.09/2017)».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

 

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου : «Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Τ.Κ. Κουμπουριανων (Α.Μ.09/2017)».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

 

  1. Συζήτηση για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο Πράξης «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης οικιακής κομποστοποίησης Δήμου Αργιθέας» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 074 (Α/Α ΟΠΣ: 3473) «Πράσινα σημεία, Οικιακή Κομποστοποίηση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και Συστήματα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων  Περιφέρειας Θεσσαλίας» του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

                  Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:

  • Προμήθεια εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης Δήμου Αργιθέας. Προυπολογισμού:6.448,00€
  • Τεχνική υποστήριξη οικιακής κομποστοποίησης Δήμου Αργιθέας. Προυπολογισμού:19.641,60€

Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Στεργίου Ανδρέας .

 

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τηimages/0-2020/maios/ds1.pdf διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” και στην παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι:

«Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο.

Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF.