Αρδευτικό στο Αρδάναβο

 

 Σκοπός των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων είναι η προώθηση της Δημοτικής και της εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις αρμοδιότητες που ορίζει το Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

Οι διαδικασίες εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος που ακολουθήθηκαν συνάδουν απόλυτα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 185/2007 του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α., όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 89/2011 και σύμφωνα με τα οποία καθορίζονται τα «όργανα και η διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού».

 

stratigiko