ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αργιθέας

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  ΜΕΛΕΤΗΣ

Η  μελέτη του έργου που αναφέρεται  στον ανωτέρω τίτλο συντάχθηκε μετά από προφορική εντολή του κ. Δημάρχου ΑΡΓΙΘΕΑΣ  και αφορά εργασίες του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»

Σuγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν οι εξής εργασίες:

1) Τοπική αποκατάσταση ασφαλτοστρώσεων δημοτικών οδών στα σημεία που καταστράφηκαν από έντονες βροχοπτώσεις.

2) Αποκατάσταση, επισκευή υφιστάμενων τσιμεντοστρώσεων.

Λεπτομέρειες θα δοθούν επί τόπου από τον επιβλέποντα του έργου.

Οι πιστώσεις για την εκτέλεση του έργου προέρχονται από το Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 74.000,00 € με ΦΠΑ  και αναλύεται ως εξής:

Εργασίες    59.677.42  €

ΦΠΑ 24%:  14.322.58 €

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ