ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΥ

«Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32§2γ & 32Α του 4412/2016, καθορισμός όρων πρόσκλησης σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΥ καθώς και συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης » , συνολικού ποσού 85.000,00€ με ΦΠΑ.

Προσκαλούνται όλοι οι οικονομικοί φορείς που πληρούν τους όρους της πρόσκλησης.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση θα διενεργηθεί στην Καρδίτσα, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οδός Σαρανταπόρου 140, στις 30-06-2022, ημέρα Πέμπτη σύμφωνα με τις αριθμ. 65,71,72,73/2022 Αποφάσεις οικονομικής επιτροπής.

71-2022 Τ.Κ.ΑΡΓΥΡΙΟΥ_ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΥ-1

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙ_ΚΑΤΑΦΥΛΙ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τιμολόγιο