ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΡΑΓΑΖΙΑ” ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ

«Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32§2γ & 32Α του 4412/2016, καθορισμός όρων πρόσκλησης σε οικονομικών φορέων για επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΡΑΓΑΖΙΑ” ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ» καθώς και συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης»,  συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).

Προσκαλούνται όλοι οι οικονομικοί φορείς που πληρούν τους όρους της πρόσκλησης.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση θα διενεργηθεί στην Καρδίτσα, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οδός Σαρανταπόρου 140, στις 30-06-2022, ημέρα Πέμπτη σύμφωνα με τις αριθμ. 65,71,72,73/2022 Αποφάσεις οικονομικής επιτροπής

65-2022 Τ.Κ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τιμολόγιο