Αγωγές κατά του δήμου Αργιθέας για έργα πριν 12 και 13 χρόνια

ΕΝΩΠΙΟΝ TOT ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΤ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΓΩΓΗ

(καταβολής εργολαβικού ανταλλάγματος εκ συμβάσεως κατασκευής δημοσίου έργου)

     ΚΑΤΑ

Του εδρεύοντος στο Ανθηρό, Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ», νομίμως εκπροσωπούμενου από το Δήμαρχο Αργιθέας, ως καθολικού διαδόχου του πρώην Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Κοινότητα Ανατολικής Αργιθέας».

Με το από 07-08-2007 ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης έργου ποσού 760.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και των τυχόν αναθεωρήσεων), το οποίο υπεγράφη μεταξύ εμού και της πρώην Κοινότητας Ανατολικής Αργιθέας, η οποία συγχωνεύθηκε πλέον με το Δήμο Αργιθέας, που αποτελεί καθολικό διάδοχο αυτής στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της, διεπόμενη από τις διατάξεις του ν. 1418/84, του ΠΔ 609/85, του ΠΔ 171/87 και της οδηγίας 93/37, ανέλαβα, ως ανάδοχος, την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Δ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ». Το ανωτέρω έργο αφορούσε έργα χωματουργικά (όπως εκσκαφή, όρυξη, άρση καταπτώσεων κ.α.), τεχνικά (όπως εκσκαφή θεμελίων, σκυροδέματα κ.α.), οδοστρωσία και πλακοστρώσεις, όπως αναλυτικά οι ανωτέρω εργασίες περιγράφονταν στην υπ’ αριθμ. 128/2006 τεχνική μελέτη της ΤΥΔΚ Καρδίτσας, και στην από 05-05-2006 συνταχθείσα από την ΤΥΔΚ Καρδίτσας ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και ελέγχου ποιότητας. Το ανωτέρω συμφωνητικό υπεγράφη κατόπιν της υπ’ αριθμ. 13/2007 απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Αργιθέας, η οποία νομίμως εγκρίθηκε από
τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Καρδίτσας και δια της οποίας καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ – ΑΝΤΤΠΔΗΜΜΥΡΙΨΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Δ. (ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα όχληση), άλλως από της επίδόσεως της παρούσης.

Επειδή όλως επικουρικός ο εναγόμενος είναι υποχρεωμένος για την καταβολή του ανωτέρω ποσού των 42.312,81 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την 25-01-2012, άλλως από της επίδόσεως της παρούσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού του Α.Κ. (αρ. 904 επ.), αφού ο εναγόμενος με την άρνησή του να καταβάλλει το συμφωνηθέν εργολαβικό αντάλλαγμα, κατέστη πλουσιότερος, σωζόμενης της ωφέλειας του, σε βάρος της περιουσίας μου κατά το ανωτέρω χρηματικό ποσό, το οποίο οπωσδήποτε θα κατέβαλλε σε οποιονδήποτε τρίτο, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, για την κατασκευή του έργου αυτού.

Επειδή η αγωγή μου αυτή είναι νόμιμη και βάσιμη κατατίθεται δε εμπροθέσμως και αρμοδίως.

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΙΤΟΥΜΑΙ: Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μου ως νόμιμη και βάσιμη. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, για τις εις νο ιστορικό της παρούσης αιτίες, να μου καταβάλει, νομιμότοκα από την 23-01-2012, άλλως από την επίδοση της παρούσης, το συνολικό ποσό των 42.312,81 ευοώ. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινός εκτελεστή. Καί να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική μου δαπάνη.

Λάρισα 30 Ιουλίου 2013
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος


ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΓΩΓΗ

(καταβολής εργολαβικού ανταλλάγματος εκ συμβάσεως κατασκευής δημοσίου έργου)

ΚΑΤΑ

Του εδρεύοντος στο Ανθηρό, Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ», νομίμως εκπροσωπούμενου από το Δήμαρχο Αργιθέας, ως καθολικού διαδόχου του πρώην Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Κοινότητα Ανατολικής Αργιθέας».

Με το από 29-08-2006 ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης έργου ποσού 423.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), το οποίο υπεγράφη μεταξύ εμού και της πρώην Κοινότητας Ανατολικής Αργιθέας, η οποία συγχωνεύθηκε πλέον με το Δήμο Αργιθέας, που αποτελεί καθολικό διάδοχο αυτής στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της, διεπόμενη από τις διατάξεις του ν. 1418/84, του ΠΔ 609/85, του ΠΔ 171/87 και της οδηγίας 93/37, αν έλαβα, ως ανάδοχος, την κατασκευή του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ Κ.Δ. ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ». Το ανωτέρω έργο αφορούσε έργα χωματουργικά (όπως εκσκαφή, όρυξη, κατασκευή επιχωμάτων κ.α.), τεχνικά (όπως καθαρισμός και μόρφωση τάφρου, εκσκαφή θεμελίων, σκυροδέματα κ.α.) και οδοστρωσία – ασφαλτικά (όπως ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική στρώση βάσης κ.α.), όπως αναλυτικά οι ανωτέρω εργασίες περιγράφονταν στην υπ’ αριθμ. 14/2006 τεχνική μελέτη της ΤΥΔΚ Καρδίτσας. Το ανωτέρω συμφωνητικό υπεγράφη κατόπιν της υπ’ αριθμ. 36/2006 απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Αργιθέας, η οποία νομίμως
εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Καρδίτσας και δια της οποίας καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ Κ.Δ. ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ», του από 05-06-2006 πρακτικού (εισήγησης) της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για   (ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα όχληση), άλλως από της επιδόσεως της παρούσης.

Επειδή όλως επικουρίκώς ο εναγόμενος είναι υποχρεωμένος για την καταβολή του ανωτέρω ποσού των 43.150,37 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την 25-01-2012, άλλως από της επιδόσεως της παρούσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού του Α.Κ. (αρ. 904 επ.), αφού ο εναγόμενος με την άρνησή του να καταβάλλει το συμφωνηθέν εργολαβικό αντάλλαγμα, κατέστη πλουσιότερος, σωζόμενης της ωφέλειας του, σε βάρος της περιουσίας μου κατά το ανωτέρω χρηματικό ποσό, το οποίο οπωσδήποτε θα κατέβαλλε σε οποιονδήποτε τρίτο, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, για την κατασκευή του έργου αυτού.

Επειδή η αγωγή μου αυτή είναι νόμιμη και βάσιμη κατατίθεται δε εμπροθέσμως και αρμοδίως.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΙΤΟΥΜΑΙ: Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μου ως νόμιμη και βάσιμη. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, για τις εις το ιστορικώ της παρούσης αιτίες, να μου καταβάλει, νομιμότοκα από την 25-01-2012, άλλως από την επίδοση της παρούσης, το συνολικό ποσό των 43.150,37 ευοώ. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή. Και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική μου δαπάνη.

Λάρισα 30 Ιουλίου 2013
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

 

Ολόκληρη η Αγωγή σε μορφή PDF

Η μελέτη της ΤΥΔΚ για τα αντιπλημμυρικά